Protecția datelor – GDPR

Protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental al oricărui cetățean european garantat de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

În materia dreptului național dispoziții comunitare au fost transpune prin dispozițiile Legii nr.677/2001.

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi făcută doar în condițiile stricte, limitate și expres prevăzute de lege, sens în care în întâmpinarea nevoilor clienților noștri, avocații din cadrul Societății civile de avocați Budușan și Asociații oferă asistență și consultanță completă în materia protecției datelor cu caracter personal.

În acest sens activitatea noastră privește atât asistarea clienților pe întreaga procedură de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și înregistrarea în registrul electronic de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter persona ca operator  de date cu caracter personal, cât și stabilirea tuturor măsurilor pentru asigurarea și garantarea drepturilor persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal.

Având în vedere garantarea specială de care cetățenii se bucură privind protecția datelor cu caracter personal, o parte importantă din activitatea noastră o reprezintă informarea completă a clienților noștri privind drepturile și obligațiile ce le revin în calitatea specială de operator de date cu caracter personal.

În acest sens asistarea și consultarea clienții noștri privește în special luarea, împreună cu clienții noștri și în acord cu interesele acestuia, a  tuturor măsurilor pentru realizarea legală a colectării datelor cu caracter personal, respectiv: categoria datelor cu caracter personal ce pot fi colectate, condițiile prealabile și necesare pe care orice colectare de date trebuie să le îndeplinească, modalitatea în care operațiunile de prelucrare a datelor se pot face și care sunt scopurile limitative pe care operatorul trebuie să le aibă în vedere pentru ca prelucrarea să fie conformă cu dispozițiile legale precum și regulile speciale. O corectă informare și consultare se impune a fi realizată înaintea oricărei prelucrări de date cu caracter personal pentru a ne asigura astfel că sunt îndeplinite toate cerințele speciale prevăzute de lege și că este înlăturată orice încălcare a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrării.

Totodată, în activitatea noastră în materia protecției datelor cu caracter personal, acordăm un interes special procedurilor de protecție a drepturilor pe care legea le recunoaște operatorilor de date cu caracter personal  și reprimarea abuzurilor în materie. În acest sens oferim asistență juridică pe întreg procesul de contestare a decizii emise de autoritatea de supraveghere, atât în ceea ce privește redactarea contestațiilor cât și reprezentarea interesele clienților noștri în fața instanțelor de contencios administrativ.

Scrieți-ne pe WhatsApp