Mihaela Cristea

Avocat în conlucrare

„You are what you do, not what you say you’ll do.”

Cu o formare de bază în drept european şi naţional al afacerilor, Mihaela Cristea Mihaela Cristea Popovici oferă consultanţă şi reprezentare în instanţă în drept civil, dreptul consumului, dreptul muncii, proprietate industrială şi intelectuală, precum şi în domeniul particular al dreptului administrativ.

În materia litigiilor cu profesionişti, cu specializare în domeniul IT, servicii medicale şi prestări servicii de utilitate publică, este specializată în:

 • recuperarea debitelor rezultate din contractele încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale în temeiul procedurilor speciale a ordonanţei de plată şi cererilor de valoare redusă;
 • asistarea clienţilor în faţa organelor de executare silită şi reprezentarea în litigii avand ca obiect contestaţiile la executare formulate în temeiul art.2 din O.G.22/2002;
 • recuperarea debitelor în temeiul Somaţiei europene de plată şi punerea în executare a hotărarilor pronunţate de instanţa de judecată;
 • asistarea clienţilor în litigii, avand ca obiect rezilierea contractelor de prestări servicii;
 • redactarea de contracte comerciale de: prestări servicii, furnizare de servicii, vanzare – cumpărare fond de comerţ, comodat şi închiriere.

În materie civilă, este specializată în publicitate imobiliară, răspundere civilă delictuală şi expropriere, asistă şi reprezintă clienţii în litigii avand ca obiect:

 • cereri de modificare şi rectificare de carte funciară;
 • contestare în faţa instanţelor de judecată a hotărarilor privind exproprierea de utilitate publică şi recuperare a daunelor materiale cauzate în urma procedurii de expropriere;
 • recuperarea prejudiciilor cauzate de părţile contractante, în temeiul răspunderii civile contractuale;
 • apărarea şi constituirea drepturilor de proprietate privată şi a dezmembrămintelor dreptului de proprietate: servitute, superficie, uzufruct.

De asemenea, oferă consultanţă şi reprezintă clienţii în materia drepturilor de proprietate  intelectuală, reprezintă clienţii în litigii avand ca obiect recunoaşterea, garantarea şi valorificarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, la nivel naţional şi internaţional, precum şi luarea măsurilor provizorii în materie de drepturi de proprietate intelectuală. Asistă clienţii în relaţia cu Oficiul de Stat pentru Invenţii pentru înregistrarea drepturilor de proprietate industrială privind mărcile şi brevetele de invenţie.

În materie de dreptul muncii:

 • oferă consultanţă în vederea încheierii executării şi modificării Contractelor individuale de muncă, a Contractelor colective de muncă, a Regulamentelor de ordine interioară şi a evaluării periodice a angajaţilor
 • asistă şi reprezintă clienţii în litigiile avand ca obiect nulitatea clauzelor speciale de confidenţialitate, mobilitate şi neconcurenţă şi răspunderea patrimonială rezultată din nerespectarea acestora.

Perseverenţa şi perfecţionismul de care a dat dovadă au ajutat-o să îşi clădească fundamentul unei bune reputaţii, cu un procent de pierdere a dosarelor adminstrate aproape de zero.

Limbi Vorbite

– Engleză

Domenii de activitate

– Recuperări creanţe

– Litigii cu autorităţile administraţiei publice

– Contestaţii le executare

– Contracte comerciale şi civile

– Răspundere civilă

– Expropriere

– Proprietate intelectuală şi industrială

– Contencios administrativ

– Dreptul muncii

Scrieți-ne pe WhatsApp