Info juridic

Modificări importante apărute în Monitorul Oficial al României

ORDIN nr. 3417/2013 pentru modificarea art. 14 şi 15 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domen ... → Data adaugarii:

H.G. nr. 936 din 27 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii ... → Data adaugarii:

Ordinul MFP nr. 1898/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/2009. ... → Data adaugarii:

Decizia nr. 469/2013 privind înființarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea și sprijinirea punerii în aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imo ... → Data adaugarii:

O.U.G. nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. ... → Data adaugarii:

ORDIN nr. 3477/2013 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă ... → Data adaugarii:

Ordinul președintelui ANAF nr. 3330/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările u ... → Data adaugarii:

Ordin nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţa”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin meca ... → Data adaugarii:

Ordinul M.D.R.A.P. nr. 3152/2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanţa energetică a clădirilor şi inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare – indicativ ... → Data adaugarii:

L. nr. 262/2013 pentru completarea art. 286 din L. nr. 571/2003 privind Codul fiscal ... → Data adaugarii:

HG nr. 727 din 30 septembrie 2013 privind aprobarea normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă ... → Data adaugarii:

ORDIN nr. 1083 din 19 septembrie 2013 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contrac ... → Data adaugarii:

O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative ... → Data adaugarii:

Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrului pentru societatea informaţională şi ministrului finanţelor publice nr. 539/225/1479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe p ... → Data adaugarii:

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2224/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) . ... → Data adaugarii:

HOTĂRÂRE nr. 623/2013 pentru modificarea HG nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii ... → Data adaugarii:

Scrieți-ne pe WhatsApp