L. nr. 262/2013 pentru completarea art. 286 din L. nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Noul act normativ introduce în cuprinsul Codului fiscal prevederi potrivit cărora, începând cu data de 1 ianuarie 2014, proprietarii de terenuri degradate pot beneficia de scutirea la plata impozitului pe teren, cu condiţia respectării cerinţelor noii legi.
Astfel, Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren pentru proprietarii de terenuri degradate sau poluate neincluse în perimetrul de ameliorare, la solicitarea acestora, cu avizul favorabil al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.
Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se solicită după depunerea documentelor justificative de către proprietarii terenurilor şi are ca scop identificarea terenurilor degradate sau poluate neincluse în perimetrul de ameliorare, precum şi delimitarea acestora.
Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică persoanei respective cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care au fost obţinute avizele favorabile.
Legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

O.U.G. nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii
Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii a fost adoptat în scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a României şi de stimulare a mediului de afaceri. Se urmăreşte dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii prin îmbunătăţirea accesului acestora la finanţare, având în vedere efectele negative ale crizei economice în ceea ce priveşte reducerea numărului de operatori activi pe piaţă, înăsprirea condiţiilor de creditare şi accesul limitat al întreprinderilor mici şi mijlocii la creditare şi garantare şi, în general, gradul scăzut de capitalizare a întreprinderilor mici si mijlocii, pentru menţinerea activităţii şi creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, dar şi pentru menţinerea şi crearea de locuri de muncă pentru populaţie, în condiţiile unei rate a şomajului îngrijoratoare. Totodată scopul este reducerea numărului falimentelor în rândul acestora, cauzate de dificultăţile lor de a gestiona fluxurile de numerar pe timp de criză economică. Acest scop se realizează prin suplinirea nevoilor acestora de lichiditate în vederea desfăşurării activităţii, tinând cont că unele sectoare din economie, cum ar fi construcţiile şi serviciile, sunt grav afectate de condiţiile economico-financiare actuale. Prin acest program se urmăreşte stoparea urgentă a diminuării creditelor care se acordă de către bănci întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel încât acestea să îşi poată continua finanţarea activităţii şi plata obligaţiilor către bugetul general consolidat.
Considerând că situaţia economică este una excepţională, se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la garantare şi creditare, în cadrul unui program de sprijinire a acestora prin acordarea unei linii de credit pentru capital de lucru, garantată în procent de maximum 50% de către stat, în limita unui plafon de garantare de 2 miliarde lei, plafon disponibil începând cu anul 2013, asa cum a rezultat din negocierile purtate cu Fondul Monetar Internaţional.

O.M.M. nr. 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic
Ghidul cuprinde informaţii esenţiale privind derularea Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, şi anume:
– sursa de finanţare, suma prevăzută şi durata de aplicare a programului;
– cuantumul, modelul ecotichetului, condiţiile de acordare a ecotichetului şi modalitatea de utilizare;
– categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate;
– modalitatea de finanţare.
Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma ecotichetului, pentru achiziţionarea autovehiculelor electrice noi, nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.
Cuantumul ecotichetului este de 12.000 lei, în conformitate cu prevederile OUG nr. 9/2013.
Solicitantul beneficiază de un ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul electric nou (autoturism, autoutilitară uşoară, autospecială/autospecializată uşoară), cu condiţia îndeplinirii cerinţelor prevăzute în ghid.
Solicitantul poate achiziţiona mai multe autovehicule electrice noi, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe ecotichete.
Ecotichetul se scade de către producatorul validat din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului electric nou, diferenţa fiind asigurată de către solicitant din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar.
În cazul în care solicitantul este acceptat în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional şi doreşte să achiziţioneze un autovehicul electric nou, prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, ecotichetul se poate cumula cu prima de casare.
Beneficiază de ecotichet solicitantul – persoana fizică, persoana juridică, unitatea administrativ-teritorială sau instituţia publică, ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
– a obţinut, din partea Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobarea dosarului de acceptare;
– s-a înscris la un producător validat în termenul acordat de la publicarea pe pagina de internet a AFM şi a completat o cerere de alocare ecotichet;
– a achiziţionat autovehiculul electric nou în urma confirmării de alocare a ecotichetului, emisă de AFM.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp