HG nr. 727 din 30 septembrie 2013 privind aprobarea normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976.

Conform documentului publicat recent, extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în condiţiile Convenţiei nr. 16 de către autorităţile competente ale statelor părţi la această convenţie, altele decât România, sunt recunoscute de către autorităţile şi instituţiile publice române fără traducere, legalizare sau altă formalitate echivalentă şi se utilizează în aceleaşi condiţii ca şi certificatele de stare civilă.
În acelaşi timp, extrasele multilingve ale actelor de stare civilă eliberate în România vor fi recunoscute de către toate statele părţi la Convenţia nr.16, acestea fiind documente cu aceeaşi putere doveditoare ca şi certificatele de stare civilă.
Extrasele multilingve eliberate în conformitate strictă cu normele internaţionale vor produce efecte juridice pe teritoriul următoarelor state: Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Serbia şi Turcia.
Conform normelor metodologice, extrasele multilingve se eliberează în baza actelor de stare civilă, aflate în arhivă, sau pe baza registrelor întocmite de parohii. Pentru a putea obţine extrasul, solicitantul trebuie să completeze o cerere timbrată pe care o va adresa fie SPCLEP, fie primăriei de la locul de domiciliu/reşedintă. În plus, la cerere, pot fi eliberate concomitent mai multe extrase multilingve completate în baza aceluiaşi act de stare civilă.
Extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind naşterea şi/sau căsatoria se vor elibera titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, în timp ce extrasele multilingve ale actelor de stare civilă privind decesul se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptaţite. Totodată, în actul normativ se arată că extrasele se pot elibera şi altor persoane, însă acestea trebuie împuternicite prin procură specială.
In ceea ce priveşte documentele pe care solicitanţii trebuie să le prezinte pentru a le fi eliberate extrasele, normele prevăd urmatoarele: cetăţenii români cu domiciliul în România se legitimează cu actul de identitate aflat în termen de valabilitate; minorii în vârstă de peste 14 ani, deţinători sau nu ai unui act de identitate, au dreptul să solicite şi să primească extrase multilingve de naştere sau de căsatorie în nume propriu, asistaţi, după caz, de unul dintre părinţi sau de tutore; cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai confederaţiei elveţiene ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează cu documente de identitate eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt sau cu paşaport, aflate în termen de valabilitate; cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi străinii, ale caror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează cu paşaport valabil; apatrizii, ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează cu permis de şedere temporar sau pe termen lung ori, după caz, cu paşaport emis în baza convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, aflat în termen de valabilitate.
Extrasele multilingve se vor completa în limba romană, cu majuscule, avându-se în vedere atât datele care rezultă din cuprinsul actului din registrul de stare civilă, cât şi de modificările intervenite potrivit menţiunilor înscrise ulterior întocmirii acestuia. Extrasele multilingve pot fi completate atât de mână, cu cerneală neagră, cât şi în sistem informatic.
Extrasul multilingv greşit completat sau deteriorat se retrage de către instituţia care l-a eliberat şi se anulează.
Extrasul multilingv se eliberează solicitantului de catre SPCLEP ori, după caz, de către ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează aceste servicii, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii.
Normele de aplicare a Convenţiei nr. 16 stabilesc, de asemenea, că cererea de eliberare a extraselor multilingve ale actelor de stare civilă va fi supusă taxelor de timbru.
Potrivit actului normativ, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne (DEPABD), prin Serviciul Central de Stare Civilă, întreprinde măsuri pentru procurarea extraselor multilingve la cererea următoarelor categorii de persoane fizice: străini care s-au adresat misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare străine acreditate în România şi ale căror acte şi fapte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în România; cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care s-au adresat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României sau Ministerului Afacerilor Interne; apatrizi care s-au adresat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României sau Ministerului Afacerilor Interne şi ale căror acte si fapte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în România.
Totodată, instituţia poate primi cereri de procurare a extraselor multilingve prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare străine acreditate în România (pentru cetățenii statelor pe care le reprezintă) sau prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinatate şi pentru apatrizi. Cererile pot fi primite inclusiv prin Ministerul Afacerilor Interne, în cazul acelor cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate şi apatrizi care s-au adresat direct acestei instituţii.
Conform reglementărilor, transmiterea extraselor multilingve către solicitanţi se poate face prin adresă scrisă, dacă eliberarea extraselor multilingve a fost solicitată prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României sau Ministerului Afacerilor Interne, de către cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate sau de către apatrizi.
Extrasele pot fi transmise si cu notă verbală, dacă eliberarea acestora a fost solicitată prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine acreditate în România, potrivit convenţiilor la care ţara noastră este parte, de către cetăţeni străini ale căror acte şi fapte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în România.

ORDIN nr. 2230 din 1 octombrie 2013 al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013.

Actul  normativ prelungeşte termenele limită până la care pot fi folosite tichetele valorice obţinute în urma casării autovehiculului uzat.
Astfel, termenul limită până la care poate fi folosit voucher-ul de către persoanele juridice s-a prelungit până la data de 10 decembrie 2013 inclusiv.
Până în prezent, data limită de folosire a tichetului era 20 noiembrie 2013, termen care s-a păstrat pentru persoanele fizice.
De-asemenea, au fost modificate şi termenele limită pentru depunerea cererilor de decontare, ultima cerere de decontare depunându-se, cel mai tarziu, la data de 13 decembrie 2013, faţa de 25 noiembrie, cât era termenul iniţial.
Decontarea cererilor se va efectua până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv.

ORDIN nr. 2980 din data de 1 octombrie 2013 al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale.
Potrivit actului normativ, facilităţile de scutire de la plata impozitului pe terenuri, clădiri şi alte scutiri prevăzute prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale se acordă de unităţile administrativ-teritoriale, cu respectarea condiţiilor prevăzute în una din următoarele scheme: schema privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, respectiv schema de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale.

Schema privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate în parcurile industriale are ca obiectiv instituirea unui mecanism de sprijin sub forma de ajutoare de minimis, pentru investiţiile realizate de întreprinderile care îşi desfaşoară activitatea în parcurile industriale, cu titlu sau declarate prin hotărâre a Guvernului.
Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor localizate în parcurile industriale, prin renunţări la venituri bugetare, sub forma scutirilor prevăzute de legea privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, în limita echivalentului în lei a 200.000 euro pentru fiecare beneficiar, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfaşoară activitatea în domeniul transportului rutier.
Schema de ajutor de stat regional pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale are ca obiectiv instituirea unui mecanism de sprijin sub formă de ajutoare de stat regionale, pentru investiţiile iniţiale realizate de întreprinderile care îşi desfaşoară activitatea în parcurile industriale, cu titlu sau declarate prin hotărâre a Guvernului.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp