ORDIN nr. 1083 din 19 septembrie 2013 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014, se modifică în sensul că în anexa 17 C, la secţiunea „Tarifele maximale pe zi de spitalizare, pe secţie/compartiment pentru spitalele de cronici şi de recuperare, precum şi pentru secţiile şi compartimentele de cronici/recuperare şi neonatologie – prematuri din alte spitale inclusiv pentru secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative”, nota 2 va prevedea că pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2012, tariful maximal pe zi de spitalizare pentru anul 2013 este diminuat cu 20%, iar diminuarea tarifului maximal pe zi de spitalizare pentru anul 2013 nu se aplică în cazul spitalelor reînfiinţate dintre cele care au făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional «Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice».
În anexa 17 C, la secţiunea „Tariful mediu pe caz – maximal pentru spitalele de acuţi non DRG, respectiv pentru secţiile/compartimentele de acuţi din spitalele de cronici şi de recuperare”, nota 2 va prevedea că pentru spitalele care nu au fost în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate în anul 2012, tariful mediu pe caz maximal pentru anul 2013 este diminuat cu 20%, iar diminuarea tarifului mediu pe caz maximal pentru anul 2013 nu se aplică în cazul spitalelor reînfiinţate dintre cele care au făcut obiectul Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional «Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice».

ORDIN nr. 2112 din 10 septembrie 2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OG nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013
Prin normele de aplicare recent aprobate s-a stabilit că beneficiarii prevăzuţi la art. 1 din OG nr. 15/2013 transmit către Autoritatea de management a Programului operaţional sectorial Mediu, pe baza analizei cu privire la încadrarea în prevederile art. 2 şi 3 din OG nr. 15/2013, solicitarea cu privire la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, conform modelului prevăzut în anexa normelor. Beneficiarii depun o singură solicitare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare şi a accesoriilor acestora, pentru toate contractele de achiziţie publică din cadrul unui proiect, solicitarea urmând a fi semnată de reprezentantul legal şi ştampilată pe fiecare pagină. Documentele ataşate potrivit prevederilor acestor norme vor avea menţiunea „Conform cu originalul“ şi semnătura managerului de proiect. Solicitările se depun de către beneficiari la registratura Autorităţii de management a Programului operaţional sectorial Mediu şi vor fi înaintate spre analiză Direcţiei autorizare şi plăti.
În situaţia în care Compartimentului juridic şi investigare nereguli constată că beneficiarul nu se încadrează în prevederile art. 6 din OG nr. 15/2013, solicită Serviciului conformitate achiziţii publice analiza solicitării beneficiarului şi a documentelor care o însoţesc. Nota privind încadrarea solicitării beneficiarului în prevederile art. 2 alin. (4) din OG nr. 15/2013 va fi comunicată Direcţiei autorizare şi plăţi de Compartimentul juridic şi investigare nereguli. În cazul în care din analiza solicitării şi a documentelor care o însoţesc se constată că beneficiarul se încadrează în prevederile OG nr. 15/2013, Direcţia autorizare şi plăti întocmeşte „Nota pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare conform OG nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice“ şi o supune aprobării conducerii AM POS Mediu.
În cazul în care din analiza documentelor se constată că beneficiarul nu se încadrează în prevederile OG nr. 15/2013, Direcţia autorizare şi plăti întocmeşte „Nota privind neîncadrarea în prevederile OG nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice“ şi o supune aprobării conducerii AM POS Mediu.
În baza „Notei pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare conform OG nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice“, aprobată de conducerea AM POS Mediu, se întocmeşte nota către ordonatorul principal de credite prin care se dispun măsurile ce se impun în conformitate cu art. 4 alin. (3) din OG nr. 15/2013.
După aprobarea notei de către ordonatorul principal de credite, măsurile dispuse prin aceasta se comunica beneficiarului. O copie a notei transmise beneficiarului se ataşează la dosarul solicitării privind suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare şi a accesoriilor acestora.
După aprobarea notei de către conducerea AM POS Mediu, aceasta se comunică beneficiarului.
Beneficiarul poate contesta nota comunicată în termen de 10 zile de la comunicare. Contestaţia se depune la registratura AM POS Mediu, însoţită de documente justificative, şi va fi înaintată spre analiză unei comisii special constituite în acest sens prin decizie a directorului general al AM POS Mediu.
Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare, prin decizie aprobată de directorului general al AM POS Mediu, care se comunică beneficiarului, în termen de 5 zile de la aprobare.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp