Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrului pentru societatea informaţională şi ministrului finanţelor publice nr. 539/225/1479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

Actul normativ detaliază condiţiile în care angajaţii agenţilor economici şi ai instituţiilor publice, care realizează activităţi de creaţie de programe pentru calculator, beneficiază de scutirea de impozit pe venit prevazută de Codul fiscal.
Astfel, angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator precum şi angajaţii persoanelor juridice române de drept public beneficiază de scutirea de impozit pe venit, dacă sunt indeplinite cumulativ următoarele condiţii:
– posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexă la actul normativ;
– postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
– au diplomă acordată dupa finalizarea unei forme de invăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, având înscrisă una dintre specializările cuprinse în anexa la actul normativ şi prestează efectiv una dintre activităţile prezentate în actul normativ;
– angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator destinate comercializării pe baza de contract, un venit anual de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari S.U.A. pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale. 
Actul normativ aprobă procedura de aplicare a prevederilor OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, aplicabilă contribuabililor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea.
În conformitate cu OUG nr. 50/2013, aceşti contribuabili pot solicita amânarea la plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligaţiilor accesorii, administrate de ANAF sau transmise spre recuperare acestei autorităţi.
Amânarea la plată se acordă în limita sumei de încasat de la autorităţile competente şi în ordinea vechimii obligaţiilor fiscale, pentru o perioadă de maxim doi ani.
Actul normativ cuprinde precizări referitoare la:
– obligaţiile fiscale şi înlesnirile la plată acordate pentru acestea;
– beneficiarii înlesnirilor la plată;
– cererea de acordare a înlesnirilor la plată;
– procedura de soluţionare a cererii de acordare a amânarii la plată a obligaţiilor fiscale principale şi accesorii;
– procedura de suspendare a executării silite a obligaţiilor fiscale în cazul contribuabilului care a depus cereri de rambursare la autoritatea competentă;
– procedura de soluţionare a cererilor de scutire la plată/amânare la plată, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii;
– modelul şi conţinutul unor formulare.

Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp