Ordinul președintelui ANAF nr. 3330/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Actul normativ aprobă procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

De asemenea, se aprobă modelul şi conţinutul formularelor:

– “Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (91) ) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (099)”;

– “Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) ) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare”;

– “Decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) ) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”.

Procedura se aplică pentru înregistrarea în scopuri de TVA de către organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA întrucât:

–  asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au avut înscrise în cazierul fiscal fapte;

– nu au depus niciun decont de taxă;

– nu au evidenţiat, în deconturile de taxă depuse, nicio operaţiune realizată.

 

Legea nr. 277/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. 

Modificările privesc, în principal, următoarele aspecte:

– se extinde sfera beneficiarilor de lucrări, aceştia putând fi: persoana fizică, persoana juridică, persoana fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale, întreprinderii familiale, pentru care zilierul execută activităţi necalificate cu caracter ocazional;

– se precizează că zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână şi nu va efectua activitate în timpul noptii;

– se creează posibilitatea pentru minorul cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani să poată presta activităţi necalificate cu caracter ocazional, însă numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale şi dacă astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea şi sănătatea personală;

– transmiterea către inspectoratul teritorial de muncă a extrasului Registrului de evidenţă a zilierilor se poate face şi pe suport electronic. Modelul registrului electronic de evidenţă a zilierilor şi modalitatea de completare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice;

– beneficiarul trebuie să plătească zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, remuneraţia convenită. Actul normativ introduce posibilitatea ca plata remuneraţiei  să se poata realiza şi la sfârşitul perioadei pentru care s-a prestat activitatea, numai cu acordul scris al părţilor.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp