Ordin nr. 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţa”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

De la data intrării în vigoare a Ordinului (22.10.2013), beneficiarii privaţi ai proiectelor finanţate din fondurile europene menţionate mai sus, care au achiziţii aflate în curs de desfăşurare ce nu intră sub incidenţa art. 9 lit. c) şi lit. c1) din O.U.G. nr. 34/2006, nu au obligaţia continuării acestora în baza Ordinului nr. 1.050/2012, având posibilitatea anulării procedurii.
Dacă beneficiarii privaţi decid totuşi să continue achiziţiile respective, acestea se supun legislaţiei în vigoare la data iniţierii, rămânând sub incidenţa acestora până la finalizarea procedurii.
Autorităţile de management/Operatorii de program au obligaţia de a modifica procedurile operaţionale şi orice alte reglementări incidente, în sensul conformării acestora cu Procedura simplificată, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Ordinului şi de a duce la îndeplinire prevederile acestuia.
Procedura simplificată descrie principiile şi etapele minime pe care trebuie să le parcurgă beneficiarii privaţi, respectiv acele entităti juridice fără calitate de autoritate contractantă conform prevederilor art. 8 din O.U.G. nr. 34/2006, care achiziţionează produse, servicii sau lucrări, în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţa” şi în cadrul mecanismelor financiare SEE şi norvegian.
Beneficiarii privaţi care achiziţionează servicii sau lucrări aplică prevederile O.U.G. nr. 34/2006 dăcă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile art. 9 lit. c) si lit. c1).
Dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără T.V.A., depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 (echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de lucrări), atunci beneficiarii privaţi aplică Procedura simplificată, respectiv:
– în cazul contractelor de furnizare, beneficiarii privaţi aplică Procedura simplificată fără să existe o limită valorică superioară de la care să se aplice dispoziţiile O.U.G. nr. 34/2006;
– în cazul contractelor de servicii şi lucrări, beneficiarii privaţi aplică Procedura simplificată dacă nu îndeplinesc cumulativ condiţiile de la art. 9 lit. c) si c1) din O.U.G. nr. 34/2006.
Dăcă valoarea estimată a achiziţiei, fără T.V.A., nu depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 pentru fiecare achiziţie, beneficiarul achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, pe bază de documente justificative (ex: comanda, bon fiscal, factură, contract etc.), nefiind obligatorie semnarea unui contract.
Procedura simplificată presupune trei etape principale, detaliat reglementate prin Ordin:
Etapa 1 – Elaborarea specificaţiilor tehnice şi verificarea valorii estimate;
Etapa 2 – Prospectarea pieţii: publicarea unui anunţ pe pagina web – www.fonduri-ue.ro, secţiunea “achiziţii private”, însoţit de specificaţiile tehnice (beneficiarul privat poate transmite în aceeaşi zi cu publicarea anunţului şi invitaţii de participare la Procedura simplificată); analiza ofertelor; elaborarea Notei justificative de atribuire.
Etapa 3 – Semnarea contractului de achiziţie: reguli detaliate aplicabile contractului de achiziţie, atât în ceea ce priveşte încheierea acestuia, cât şi în ceea ce priveşte ajustarea preţului;
Etapa 4 – Implementarea contractului de achiziţie: reguli stricte cu privire la modificarea contractului de achiziţie.

 

ORDIN nr. 2210/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2013

Potrivit actului normativ, începând din noiembrie, cuantumul unui tichet de creşă va creşte cu 10 lei, în timp ce un tichet de masă îşi va păstra valoarea de până acum.
Astfel, potrivit Ordinului 2210/2013: „Pentru semestrul II al anului 2013, începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de cresă (…) este de 430 lei”.
Potrivit Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi de creşă, suma individuală acordată pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani sub forma tichetelor de creşă se asigură integral din costuri de către angajator.
Tichetele de creşă se acordă la cerere, unuia dintre părinţi sau, opţional, tutorelui, celui caruia i s-au încredinţat copiii spre creştere şi educare ori în plasament familial, pe baza livretului de familie. Acestea se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unităţile din sectorul bugetar şi, pentru celelalte categorii de angajatori, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.
Conform actului normativ, tichetele de creşă se acordă angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.
Modul de calcul a valorii nominale indexate a unui tichet de creşă se face conform Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006, ţinând cont de evoluţia indicelui lunar al preţurilor de consum total.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp