Ordinul M.D.R.A.P. nr. 3152/2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanţa energetică a clădirilor şi inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare – indicativ PCC 001-2013.

Procedura stabileşte regulile generale de exercitare a controlului de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanţa energetică a clădirilor, în scopul verificării respectării cerinţelor prevăzute de Legea nr. 10/1995, cu modificările şi completările ulterioare, a cerinţelor de performanţă energetică ale clădirilor noi, respectiv ale clădirilor existente la care s-au executat lucrări de creştere a performantei energetice, al elaborării certificatelor de performanţă energetică,  precum şi pentru realizarea programelor de inspecţie a sistemelor de încălzire şi a sistemelor de climatizare.

Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) exercită controlul statului cu privire la performanţă energetică a clădirilor şi la inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare.

Activităţile de control şi inspecţie vizează:

– verificarea certificatelor şi a rapoartelor de audit energetic privind: încadrarea în rezistenţele termice corectate, pentru clădiri noi; aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetică la clădirile existente; completitudinea şi corectitudinea informaţiilor conţinute în acestea;

– verificarea rapoartelor de inspecţie a sistemelor de încălzire şi climatizare privind: inspecţia periodică a cazanelor; inspecţia periodică a sistemelor de încălzire; inspecţia periodică a instalaţiilor de climatizare;

– verificarea şi dispunerea de măsuri privind respectarea obligaţiei proprietarilor/administratorilor de afişare a certificatului la clădirile: aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei publice; instituţiilor care prestează servicii publice de interes sau utilitate publică;

– sancţionarea contravenţională a factorilor responsabili, în situaţia constatării emiterii certificatului de urbanism de către autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea emiterii autorizaţiei de construire, cu încălcarea prevederilor legii.

 

Ordinul preşedintelui A.N.R.E. nr. 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică.

Regulamentul stabileşte cadrul pentru organizarea şi funcţionarea pieţei intrazilnice de energie electrică, respectiv:

– modul de organizare a sesiunilor de tranzacţionare şi de stabilire a tranzacţiilor;

– principiile decontării tranzacţiilor;

– reguli privind monitorizarea şi supravegherea pieţei intrazilnice de energie electrică.

Piaţa intrazilnică de energie electrică  reprezintă piaţa centralizată de energie electrică, organizată şi administrată de operatorul pieţei de energie electrică, care oferă participanţilor la piaţă posibilitatea de a-şi îmbunătăţi echilibrarea portofoliului pentru o zi de livrare prin tranzacţii efectuate în sesiuni desfăşurate după încheierea tranzacţiilor pe PZU (piaţa pentru ziua următoare) şi înainte cu un anumit interval de timp de începerea livrării.

 

H.G. nr.787/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile octombrie şi noiembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.

Actul normativ aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 820.283,42 mii lei, în echivalent euro, în scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă – Programul operaţional sectorial “Mediu” (POS M), Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (POS DRU), Programul operaţional regional (POR), Programul operaţional “Dezvoltarea capacităţii administrative” (PODCA), aferent lunilor octombrie şi noiembrie ale anului 2013, în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari şi pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată aferente instrumentelor structurale.

Sumele vor fi alocate temporar din venituri din privatizare înregistrate în contul curent în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României, în conformitate cu prevederile OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă şi vor asigura necesarul de finanţare al Autorităţilor de management pentru lunile octombrie şi noiembrie ale anului 2013

De asemenea, prin acest act normativ sunt aprobate şi mecanismele de reconstituire a veniturilor din privatizare.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp