Ordinul MFP nr. 1898/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/2009.

Actul normativ modifică şi completează Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/2009.

Dintre noutăţile aduse de acesta, menţionăm:

  • -se modifică prevederile privind creantele preluate prin cesionare, în sensul că acestea vor fi evidenţiate în contabilitate la costul de achiziţie, valoarea nominală a acestora fiind urmarită în afara bilanţului;
  • se modifică Planul de conturi general, prin introducerea unui nou cont – 809 “Creanţe preluate prin cesionare”;
  • punctele cadou acordate de firme în cadrul programelor de fidelizare a clienţilor urmează să fie contabilizate ca venit în avans;
  • se introduc prevederi cu privire la terenurile și cladirile scoase din evidenţa contabilă, care au fost reevaluate și au făcut obiectul unei cedări parţiale sau pentru care au fost primite subvenţii. În cazul acestor terenuri şi clădiri, actul normativ precizează că, la scoaterea din evidenţă a acestora, diferenţa din reevaluare aferentă părţii cedate se consideră surplus realizat din rezerve din reevaluare, corespunzător valorii contabile a terenurilor, respectiv a clădirilor, scoase din evidenţă, şi se evidenţiază în contul 1065 ”Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”;
  •  se stabilesc noi criterii de recunoaștere a veniturilor și cheltuielilor;
  •  se menţioneză că piesele de schimb şi echipamentul de service sunt, în general, contabilizate ca stocuri şi recunoscute în profit sau pierdere atunci când sunt consumate. Totuşi, piesele de schimb importante şi echipamentele de securitate sunt considerate imobilizări corporale atunci când o entitate preconizează că le va utiliza pe parcursul unei perioade mai mari de un an;
  • se introduc menţiuni cu privire la subvenţiile guvernamentale. În acest sens, se prevede că subvenţiile guvernamentale nu trebuie recunoscute până când nu există suficientă siguranţă că entitatea va respecta condiţiile impuse de acordarea lor şi subvenţiile vor fi primite.

Contabilitatea proiectelor finanţate din subvenţii se ţine distinct, pe fiecare proiect, sursă de finanţare, potrivit contractelor încheiate, fără a se întocmi situaţii financiare anuale distincte pentru fiecare asemenea proiect.

Actul normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014.

 

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii.
Începând cu data de 1 ianuarie 2014, administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi DGFP Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, administrează contribuabilii mijlocii, persoane juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, care au domiciliul fiscal în raza teritorială a judeţelor sau a municipiului Bucureşti, inclusiv entităţile rezultate în urma divizării ori a fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute în actul normativ.

Contribuabilii mijlocii sunt selectaţi potrivit următoarelor criterii de selecţie:

Criteriul de bază, denumit şi criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 2 indicatori, selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii:

  • volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili – 50%;
  • cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea – 50%.

Criteriul insolvenţei: sunt contribuabili cu domiciliul fiscal pe raza fiecărui judeţ, aflaţi sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, care au creanţe fiscale totale, respectiv creanţe fiscale înscrise la masa credală, cât şi acumulate ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, mai mari de 3 milioane lei.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp