Decizia nr. 469/2013 privind înființarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea și sprijinirea punerii în aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Potrivit acestui act normativ, începand cu data intrării sale în vigoare, se înființează Comitetul interministerial pentru monitorizarea și sprijinirea punerii în aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
Comitetul are ca obiectiv principal monitorizarea și sprijinirea aplicării Legii nr. 165/2013, astfel încât, în situația apariției unor disfuncționalități sau a unor întârzieri, să propună cu celeritate toate măsurile necesare pentru corectarea acestora.
Comitetul este condus de președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.
Comitetul este alcătuit din reprezentanți, la nivel de secretar de stat, ai autorităților publice prevăzute în anexa care face parte integrantă decizie, desemnați în acest sens de către conducătorii entităților respective.
Comitetul se va întruni în ședințe periodice, cel puțin o data la două luni sau în ședințe extraordinare, ori de câte ori este necesar.
Inițiativa convocării Comitetului aparține Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. Orice membru al Comitetului poate solicita Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților convocarea Comitetului.
Secretariatul Comitetului este asigurat de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.
În termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Comitetul aprobă propriul regulament de organizare și funcționare.

HG nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.
Normele metodologice vizează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată.
Formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie se organizează la iniţiativa angajatorilor, de furnizori de formare profesională autorizaţi în condiţiile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.
Angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie au îndatorirea să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază îşi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie.
În situaţia în care participarea la ucenicie este iniţiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de acesta.
De asemenea, finanţarea uceniciei din sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice se face în condiţiile respectării Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea.
Finanţarea formării prin ucenicie din fonduri structurale europene se realizează în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, condiţii generale, şi a Ordinului pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, în vigoare la data încheierii contractului de ucenicie.
Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp