ORDIN nr. 3477/2013 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă

Prin acest ordin emis de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală s-a stabilit că prin caracter ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă se înţelege o introducere de bunuri care nu reprezintă o parte fracţionată a unei serii de introduceri efectuate de acelaşi călător într-un interval scurt de timp, respectiv o introducere de bunuri efectuată la cel puţin 7 zile de la ultima introducere de bunuri de către acelaşi călător. Drept urmare, nu se consideră introduceri de bunuri cu caracter ocazional introducerile de bunuri efectuate în mod regulat, respectiv de mai multe ori într-o zi sau la intervale de timp sub 7 zile.

ORDIN nr. 2633/2013 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013
Modificările nou introduse vizează în principal faptul că utilizarea tichetului se face în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la eliberarea sa de către colectorul validat, fără a se depăşi însă data de 20 decembrie a anului în care se desfăşoară programul, anterior modificării, termenul limită era 20 noiembrie.

De asemenea s-a stabilit că ultima cerere de decontare se poate depune, cel mai târziu, la data de 23 decembrie 2013, iar decontarea se efectuează până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, anterior modificării, ultima cerere de decontare se putea depune până cel mai târziu la data de 25 noiembrie a anului în care se desfăşoară programul.

Termenul de valabilitate a notei de înscriere este de cel mult 90 de zile lucrătoare de la emitere, fără a se depăşi însă data de 23 decembrie 2013, anterior modificării termenul limită era 20 noiembrie a anului în care se desfăşoară programul.

 

LEGE nr. 281/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Prin modificări aduse se precizează că anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: dată afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se vor consemna într-un registru, menţionându-se data primirii, persoana şi datele de contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea.

Se introduc reguli referitoare la modul de desfăşurare a dezbaterilor publice. În acest sens, se menţionează că autoritatea publică responsabilă va organiza întâlnirea, va publica pe site-ul propriu şi va afişa la sediul propriu, alături de documentele prevăzute de lege şi modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a dezbaterii publice prin care se asigura dreptul la libera exprimare al oricărui cetăţean interesat.

Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie.

La dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorii proiectului de act normativ din cadrul instituţiei sau autorităţii publice locale, experţii sau specialiştii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, şi a proiectului de act normativ.

În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul autorităţii publice responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actului normativ.

Documentele vor fi păstrate pe site-ul autorităţii publice responsabile într-o secţiune dedicată transparenţei decizionale. Toate actualizările în site vor menţiona obligatoriu dată afişării.

 

ORDIN nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

Actul normativ recent adoptat aprobă regulile privind înregistrarea operatorilor în sistemul de agricultură ecologică, care produc, procesează, importă, exportă, depozitează sau distribuie produse ecologice în vederea comercializării, în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2001 privind produsele agroalimentare ecologice.

În fiecare an, până la data de 16 mai inclusiv, operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sau entităţile mandatate.

Prin excepţie, îşi pot înregistra activitatea, până la data de 15 decembrie a fiecărui an, următorii operatori:

– producătorii din producţia vegetală şi animalieră care se înregistrează pentru prima dată ca operatori în sistemul de agricultură ecologică, doar pentru culturile înfiinţate după data de 16 mai şi cu condiţia ca inspecţia pentru anul în curs să poată fi efectuată în timpul perioadei de vegetaţie;

– producătorii din producţia vegetală, animalieră şi din acvacultură, care accesează măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală şi/sau Programul operaţional pentru pescuit, cu condiţia prezentării copiei de pe contractul de consultanţă/contractul de asistenţă şi/sau a Declaraţiei pe propria răspundere în vederea înregistrării ca operator în sistemul de agricultură ecologică, numai în situaţia elaborării proiectului de către solicitant;

– operatorii economici din agricultura ecologică care îşi încep activitatea după data de 16 mai.

Actul normativ stabileste modelele fişelor de înregistrare,  precum şi documentele care le însoţesc.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp