H.G. nr. 936 din 27 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii

Programul adoptat prin OUG nr. 92/2013 constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 5 milioane lei/IMM, pe o perioadă de maxim 24 luni, şi garantarea creditului de către stat, în procent de maxim 50% din valoarea finanţării.
Normele metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern stipulează faptul că tragerile din linia de credit se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu prevederile reglementărilor interne ale instituţiei de credit. Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului.
Prelungirea valabilităţii liniei de credit acordate în cadrul programului poate fi realizată o singură dată pe o perioadă de maxim 12 luni, în vederea rambursării liniei de credit, începând de la data scadenţei finanţării prevăzută în contractul de credit iniţial.
Programul se va desfăşura pe o perioadă de trei ani, de la data intrării în vigoare a normelor de aplicare, iar garanţiile pentru împrumuturile contractate de firme vor fi acordate în limita unui plafon de două miliarde de lei, prin intermediul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM).
În conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2013, beneficiarul trebuie să prezinte finanţatorului garanţii colaterale care, împreună cu garanţia de stat acordată prin program, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării.
De asemenea, actul normativ detaliază activităţile care nu pot fi finanţate din lina de credit.
Astfel, nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului, IMM-urile din următoarele sectoare de activitate: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

H.G. nr. 958 din 4 decembrie 2013 pentru completarea Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin H.G. nr. 53/2011
Actul normativ completează Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, stabilind că sumele aferente despăgubirilor consemnate în contul proprietarilor pentru proiectele finanţate din fonduri structurale se consideră eligibile de la data consemnării acestora în contul proprietarilor, potrivit legii şi în conformitate cu prevederile HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale.

H.G. nr. 929 din 27 noiembrie 2013 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din H.G.  nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale
Actul normativ completează HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale, introducând prevederi referitoare la perioada de constituire a garanţiilor pentru proiectele finanţate din instrumente structurale.
Astfel, se precizează că, în vederea implementării proiectului finanţat din instrumente structurale, precum şi asigurării sustenabilităţii investiţiei, beneficiarul poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit, sub forma gajării sau ipotecării asupra activelor fixe ce fac obiectul contractului/deciziei/ordinului de finanţare, în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finanţare în cauză, pe toată perioada de valabilitate a contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
Până în prezent, beneficiarul putea constitui astfel de garanţii, dar nu se menţiona perioada de constituire a garanției.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp