Diana Flavia Barbur

Avocat în conlucrare

„Law is mind without reason.” Diana Flavia Barbur

Flavia Barbur numără peste 15 ani de experiență, timp în care a acceptat provocări din cele mai diverse domenii juridice: dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul civil, dreptul asociațiilor și fundațiilor. În ultimii ani, s-a dedicat unui domeniu nou apărut, dar plin de provocări – prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția drepturilor persoanelor vizate. Este autoarea mai multor lucrări de specialitate, publicate sub formă de articole, monografii sau practică judiciară comentată. În acest moment, este unul din membrii care contribuie activ la dezvoltarea societăţii de avocatură din Cluj.

În domeniul dreptului familiei se ocupă de:

-procese de divorţ şi partaj;

-exercitarea autorităţii părinteşti în comun de către părinți;

-exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către unul dintre părinți;

-stabilirea/schimbarea domiciliului minorilor;

-stabilirea domiciliului alternativ al minorilor;

-stabilirea sau tăgăduirea paternităţii; obținere de daune morale și materiale în cazul tăgăduirii cu succes a paternității;

-stabilirea programului de relații personale, inclusiv pentru părinţii care locuiesc în străinătate;

-eliberare paşaport pentru copii minori;

-obţinerea autorizării instanţei de judecată pentru înscrierea minorilor la o instituție de învățământ sau pentru transferul școlar în cazul dezacordului părinților;

-evacuare soţi violenţi;

-obţinere ordine de protecţie;

-obținerea prestației compensatorii de către unul dintre soți;-plasamentul minorilor;

-stabilirea/modificarea modului de contribuție a unuia dintre părinți la creșterea și educarea minorilor (pensie de întreținere);

-ordonanțe președințiale cu privire la stabilirea provizorie a domiciliului minorilor și plata pensiei de întreținere;

-atribuirea temporară a locuinței comune, pe calea ordonanței președințiale sau prin divorț;

-asistare în procedura de mediere;

-asistare în procedura de punere în executare a hotărârilor judecătorești cu privire la minori, atât pentru recuperarea pensiei de întreținere, cât și pentru respectarea programului de relații personale;

-reprezentarea clienților în procedurile de răpire internațională de minori;

 

În domeniul dreptului civil reprezintă clienţii în:

-dosare de răspundere civilă delictuală şi contractuală,  pentru obţinerea de daune materiale şi morale;

-oferă servicii de consultanţă şi de redactare contracte şi acte adiţionale;

-redactează și reprezintă clienții în dosare având ca obiect contestație la executare;

 

În domeniul dreptului muncii și asigurărilor sociale oferă consultanţă cu privire la încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, a actelor adiţionale la acestea – inclusiv cu privire la obligaţia de fidelitate, de confidenţialitate, de neconcurenţă, a regulamentelor și politicilor interne și de personal, a Regulamentelor de ordine interioară, contestare decizii de concediere şi de răspundere disciplinară, recuperarea drepturilor salariale neacordate şi a diurnelor, inclusiv reprezentarea în instanţă a angajaţilor şi a angajatorilor.

-oferă asistență cu privire la procedurile de restructurare și transferuri de personal, și cu privire la implementarea normelor de dreptul muncii și a sistemelor de organizare a muncii;

-reprezintă clienții în litigiile pentru recunoașterea desfășurării activităților în condiții deosebite de muncă (grupa a II-a și grupa I de muncă) în vederea obținerii unor pensii mai mari și a reducerii stagiului de cotizare;

-oferă asistență cu privire la redactarea contractelor colective de muncă și la procedura de înregistrare a acestora la autoritățile competente;

-întocmește documentația necesară pentru obținerea documentului portabil A1 și reprezintă clienții în fața autorităților competențe, inclusiv CNPP, pentru eliberarea acestuia;

 

În domeniul asociațiilor și fundațiilor (ONG):

-întocmește actele constitutive și statutele necesare pentru înființarea asociațiilor și fundațiilor;

-reprezintă clienții în procedura necesară dobândirii de către acestea a personalității juridice, inclusiv obținerea dovezii de disponibilitate a denumirii și a cazierelor fiscale;

-redactează acte necesare schimbării sediului, a organelor de conducere și control – Consiliu director, Comisie de cenzori – de fuziune între asociații și le reprezintă în cadrul procedurii ce trebuie urmată în fața instanțelor de judecată;

-este familiarizată cu legislația specifică instituțiilor financiare nebancare, în special a caselor de ajutor reciproc;

 

În materia prelucrării datelor cu caracter personal și protecției drepturilor persoanelor vizate, oferă următoarele servicii:

-asistarea persoanelor vizate în exercitarea drepturilor pe care le au, atât în fața operatorilor, cât și a autorității naționale (ANSPDCP) și a instanțelor de judecată, inclusiv dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat);

-realizarea auditului cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de către organizații (operatori, operatori asociați și persoane împuternicite): identificarea categoriilor de date prelucrate, a temeiurilor, scopurilor și a condițiilor în care se face prelucrarea, stabilirea dacă datele sunt transferate către terți, identificarea cazurilor de operatori asociați); analizarea necesității sau oportunității numirii unui responsabil cu protecția datelor (DPO) la nivel de organizație;

-pregatirea, redactarea și implementarea actelor necesare pentru conformarea organizațiilor cu Regulamentul 679/2016 și legislația națională în materie, în ceea ce îi privește pe angajați, colaboratori și clienți: acorduri de confidențialitate, fișe de post, politici, regulamente, proceduri, acte adiționale la contractele de muncă sau la contractele cu colaboratorii, studii de impact (DPIA), evidențe ale activității de prelucrare;

-asistarea organizațiilor în cazul în care se produce o breșă de securitate;

-asistare și reprezentare în instanță în situația în care organizațiilor li se aplică o sancțiune de către autoritatea națională;

-monitorizarea măsurilor implementate pentru conformarea cu Regulamentul 679/2016;

-revizuirea documentelor în situația în care se introduc noi tehnologii, are loc prelucrarea unor noi categorii de date sau transferuri de date către țări terțe;

Limbi Vorbite

– Engleză

Domenii de activitate

Consultanță și reprezentare client:
– Divorţ

– Exercitarea autorităţii părinteşti

– Stabilire/modificare program de relații personale

– Stabilire locuință minor

– Stabilire/modificare obligație de întreținere

– Numire tutore/curator

– Stabilire/tăgada paternităţii

– Obligaţia de întreţinere

– Răpire internațională de minori

– Punere în executare hotărâri referitoare la minori

– Suplinire consimțământ părinte pentru eliberare pașaport, deplasare în străinătate și înscriere la școală

Consultanţă cu privire la:

– Decizii concediere

– Decizii sancţionare disciplinare

– Contracte colective de muncă

– Regulamente ordine interioară

– Formulare A1 (delegare comunitară)

– Clauza de neconcurenţă

– Clauza de fidelitate

– Clauza de confidenţialitate

– Daune morale/materiale

– Licitaţii achiziţionare opere de artă

– Ordine de clasare a operelor de artă

– Constituire asociaţii

– Modificare acte asociaţii

– Realizarea auditului cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de către organizații (operatori, operatori asociați și persoane împuternicite)

– Analizarea necesității sau oportunității numirii unui responsabil cu protecția datelor (DPO) la nivel de organizație;

– Pregătirea, redactarea și implementarea de acorduri de confidențialitate, fișe de post, politici, regulamente, proceduri, studii de impact (DPIA);

– Monitorizarea măsurilor implementate pentru conformarea cu Regulamentul 679/2016;

Articole – Cărţi publicate

– Somația de plată europeană. Somația și ordonanța de plată în dreptul român, Revista Dreptul, nr. 3/2010

– Recuperarea creanțelor. Ghid practic cu CD, în coautorat cu Budușan Luiza Iuliana, Editura Universul juridic, 2012

– Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte, Revista Română de drept privat nr. 2/2014

– Câteva aspecte importante din viața minorului cu privire la care părinții decid împreună, Pandectele Române nr. 9/2014

– Domiciliul alternativ al minorilor în cazul părinților separați, Tribuna juridică nr. 1/2015

– Alienarea parentală, Pandectele Române nr. 6/2016

– Modificarea fişei postului de către angajator prin introducerea unor atribuţii care nu au legătură cu postul ocupat. Nelegalitate, Revista Română de dreptul muncii nr. 9/2016

– Autoritatea părintească, Editura Hamangiu, 2016

– Divorțul și partajul bunurilor comune. Practică judiciară, Editura Hamangiu, 2017

– Dreptul modei.Concept și începuturi în România și în Uniunea Europeană, Tribuna Juridică, vol 8 special, 2019

– Aspectele civile ale răpirii internaționale de copii, Editura Hamangiu, 2019

– Exercitarea autorității părintești. O privire spre viitor, Pandectele Române, nr.1/2020

– Protecția datelor cu caracter personal, Editura C.H.Beck, 2020

Scrieți-ne pe WhatsApp