SCURTE CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA PROCEDURA CONTESTĂRII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII PUBLICE

Referitor la calitatea procesuală a celui care contestă procedura de desfăşurare a concursului pentru ocuparea unei funcţii publice, potrivit art. 63 din H.G. 611/008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici: „După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept”. În continuare, prin art. 64 alin. 2 se arată că: “În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor”.
Potrivit art. 68, în cazul respingerii contestaţiei, candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Astfel, prevederilor mai sus indicate arată că singurul care are calitate să formuleze contestaţii împotriva rezultatelor la probele scrise şi orale, precum şi împotriva soluţionării contestaţiilor în faţa instanţei de contencios administrativ, este exclusiv candidatul contestator, iar nu şi un contracandidat.
De asemenea, art. 71 din H.G. 611/2008 stipulează: “Concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, organizate cu nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri, sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa de contencios administrative”.
Prin urmare, pentru ca instanţa investită să poată constata nulitatea concursului, este obligatoriu ca partea care solicită acest lucru să indice în mod expres prevederile care nu au fost respectate la organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie stabilite prin H.G. 611/2008.
În ceea ce priveşte actele întocmite în cadrul procedurii concursului pentru ocuparea unei funcţii publice şi pentru care se poate solicita anularea în faţa instanţei de contencios administrativ trebuie avută în vedere norma cuprinsă în art. 2 alin. 1 lit. (c) din Legea 554/2004 prin care se reţine faptul că actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achiziţiile publice; prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte categorii de contracte administrative supuse competenţei instanţelor de contencios administrativ.
Procesul-verbal prin care se soluţionează o contestaţie în cadrul unui concurs organizat pentru ocuparea unei funcţii publice, nu este un act administrativ ci o operaţiune material-tehnică. Aceasta reprezintă forma de activitate a administraţiei care nu produce, în sine, niciun efect juridic, ele pregătind doar emiterea actului administrativ. Procesele-verbale contestate nu au trăsăturile specifice actului administrativ pentru a fi supuse cenzurii instanţei de contencios, scopul lor fiind acela de a atesta o anumită stare de fapt, respectiv evidenţierea punctajului obţinut de candidat în urma reevaluării lucării/probei interviului. Toate procesele-verbale ale comisiei de examen şi de soluţionare a contestaţiilor vor fi valorificate cu ocazia emiterii actului administrativ de numire în funcţia publică.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp