APOSTILA DE LA HAGA

Înca din anul 2001, România a devenit țară semnatară a Convenţia de la Haga din 1961 cu privire la eradicarea supralegalizării actelor oficiale străine.
În conformitate cu art. 2 din Convenţia de la Haga, fiecare stat semnatar înlătură procedura supralegalizării actelor cărora li se aplică această convenţie şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul său.
Supralegalizarea are în vedere numai formalitatea prin care agenţii diplomatici sau consulari ai ţării pe teritoriul căreia actul urmează să fie prezentat atestă veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest act.
Actele se pot prezenta pentru aplicarea apostilei personal sau prin mandatar. În cazul societăților comerciale persoana care se prezintă în vederea legalizării documentelor trebuie să prezinte delegaţie din partea firmei, dar și contractul de prestări servicii încheiat între firmă şi titularul actului.
Obiectivul eliberării apostilei este tocmai autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.
Eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum și de alte organe cu atribuții administrative din România, se efectuează de către Biroul de Apostilă organizat în cadrul instituţiilor prefectului.
Semnarea aposilei se efectuează de către subprefectul judeţului/municipiului Bucureşti, desemnat prin ordin al prefectului sau, în cazul în care acesta se află în imposibilitate, de una dintre cele două persoane împuternicite prin ordin al prefectului să îl înlocuiască pe subprefect.
Pentru aplicarea Apostilei de la Haga pe actele oficiale se au în vedere următoarele criterii: titularul actului are domiciliul pe raza judetul/municipiului București sau actul a fost emis de către o autoritate care își are sediul pe teritoriul respectivei unități administrative; actul este destinat utilizării pe teritoriul unui stat semnatar al Conventiei de la Haga; actul pentru care se solicită aplicarea apostilei nu este deteriorat, plastifiat, cu completări sau corecturi neconfirmate oficial.
Aplicarea apostilei pe actele oficiale ce urmează a fi folosite în statele parte ale Convenției poate fi solicitată de către titularul actului; soțul/soția titularului actului ori o rudă până la gradul II cu titularul actului, inclusiv; altă persoană fizică dacă aceasta este împuternicită prin procură autentică sau împuternicire avocațială; o persoană juridică ce a încheiat cu titularul actului, cu sotul/sotia titularului actului ori cu ruda până la gradul II cu titularul actului, cu o altă persoană fizică ce prezintă procură notarială, un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegație în acest sens; o misiune diplomatică sau un oficiu consular în România al unui stat semnatar al Convenției, dacă aceasta/acesta poate asigura transmiterea prin corespondență atât a documentelor necesare eliberării apostilei la Instituția Prefectului competentă, cât și a actelor pentru care s-a eliberat apostila către titularul acestor; în cazul în care titularul actului este minor, se ia în considerare contractul încheiat cu unul dintre părinți, o rudă până la gradul II inclusiv sau cu tutorele; în cazul în care se solicită eliberarea apostilei pentru un document al unei persoane decedate fără moștenitori legali sau testamentari cu domiciliul ori reședință în România, solicitantul va complete o declarație pe propria răspundere în acest sens.

Autor: Av. Delia Mihalca


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp