Plângere contravențională. Lipsa semnăturii agentului constatator pe ambele pagini ale procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției. Nulitate absolută. Inspectoratul de stat pentru controlul în transportul rutier – ISCTR

Potrivit prevederilor art. 19 din OG nr. 2/2001 procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient, iar potrivit art. 17 din același act normativ, lipsa semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal, iar nulitatea se constată şi din oficiu.

În consecință se pune problema de interpretare a acestor prevederi legale în situația în care procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției are două sau mai multe pagini și nu toate sunt semnate de către agentul constatator.
Pentru o analiză in concreto urmează să facem trimitere la modul în care această chestiune a fost dezlegată pe cale jurisprudențială. Astfel, prin Sentința Civilă nr. 3241/2014 a Judecătoriei Buftea s-a dispus admiterea plângerii contravenționale formulate în contradictoriu cu Inspectoratul de stat pentru controlul în transportul rutier – ISCTR anularea procesului verbal seria ISCTR nr. 087774/16.09.2013, exonerarea petentei de la plata amenzii, precum și obligarea intimatei la restituirea sumei de 7.000 lei reprezentând jumătate din maximul amenzii stabilite prin procesul verbal contestat.

Argumentele aduse de către petentă în susținerea anulării procesului verbal contestat au fost următoarele:

Din cuprinsul prevederilor art. 16, 17 și 19 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor rezultă pe de o parte faptul că procesul verbal de constatare a contravenţiei trebuie semnat obligatoriu pe fiecare pagină de către agentul constatator şi de către contravenient (i), iar pe de altă parte lipsa semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului verbal (ii). Drept urmare, lipsa semnăturii agentului constatator se sancționează cu nulitatea absolută a procesului verbal.

Intervine nulitatea absolută a procesului verbal inclusiv în cazul în care este semnată doar prima pagină a procesului verbal, însă a doua nu este semnată. Dealtfel, aceasta este soluție stabilită și de către instanțele de judecată [1] , respectiv că, “au fost încălcate şi dispoziţiile art. 19 alin. (1) din OG nr. 2/2001, în condiţiile în care procesul verbal nu este semnat pe fiecare pagină de care agenţii constatatori, iar existenţa semnăturii pe verso-ul procesului verbal nu acoperă această nelegalitate, ţinând cont că prima filă, care cuprinde cele mai importante elemente – descrierea faptei şi sancţiunea aplicată – nu este certificată de cei care au întocmit procesul verbal.”

Din analiza procesului verbal contestat, este evident că acesta cuprinde două pagini, astfel că în conformitate cu prevederile legale enunţate anterior, agentul constatator trebuia să semneze fiecare pagină a procesului verbal. Cu toate acestea, doar pagină a doua a procesului verbal poartă semnătura agentului constatator. Cu privire la acest motiv de nelegalitate, într-o speţă similară [2] s-au reţinut următoarele:
“Aşa cum în mod corect a reţinut prima instanţă, procesul verbal de contravenţie contestat în speţă este semnat de agentul constatator numai pe pagină a doua, nu şi pe prima pagină, încălcându-se astfel dispoziţiile art. 19 alin. (1) din OG nr. 2/2001 (…) în conformitate cu care procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de către contravenient. Cum potrivit art. 17 din acelaşi act normativ lipsa semnăturii agentului constatator atrage nulitatea absolută a procesului verbal, în mod corect prima instanţă a concluzionat că procesul verbal contestat este lovit de nulitate absolută.”

Nu pot fi reţinute ca şi apărări faptul că procesul verbal ar fi compus dintr-o singură pagină format A3, care se completează desfăşurat, fiind evident că procesului verbal contestat are dimensiunile specifice a două pagini format A4, respectiv 210 x 297 mm. Practic, chiar și în cazul în care formularul tipizat al procesului verbal ar fi format A3, prin faptul că nu este redactat precum un document A3 și mai ales având în vedere faptul că este îndoit astfel încât să rezulte două documente A2, este evident că trebuiau semnate ambele pagini.

Pentru a pronunța soluția de anulare a procesului verbal contestat, Judecătoria Buftea a reținut următoarele:
“Cu privire la legalitatea procesului verbal, instanța reține că acesta nu cuprinde toate mențiunile obligatorii prevăzute de art. 16 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, fiind întocmit cu nerespectarea dispozițiilor art. 17 și 19 din acest act normativ.

Astfel, potrivit art. 17 din OG 2/2001, lipsa mențiunilor privind semnătura agentului constatator (…) atrage nulitatea procesului verbal, iar nulitatea se constată și din oficiu.

Totodată, potrivit art. 19 alin. 1 din OG 2/2001, procesul verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator și de contravenient.

Analizând procesul verbal prin raportare la dispozițiile legale menționate , instanța reține că în privința acestuia este incidentă cauza de nulitate absolută privind lipsa semnăturii agentului constatator. Astfel, instanța apreciază ca fiind întemeiată apărarea petentei, constatându-se că agentul constatator nu a semnat în cuprinsul procesului verbal decât pagină a doua.

Pe cale de consecință, procesul verbal contestat este nul absolut, cauza de nulitate putând fi invocată și din oficiu.”

Împotriva Sentinței Civile nr. 3241/2014 a Judecătoriei Buftea intimatul ISCTR a declarat apel, însă Tribunalul Ilfov prin Decizia Civilă nr. 492/19.04.2016 a dispus respingerea apelului.

[1] Tribunalul Bucureşti, Secţia a VIII-a, conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ şi fiscal, Decizia Civilă nr. 466/R/2006.
[2] Tribunalul Bucureşti, Decizia Civilă nr. 192 din 27 ianuarie 2005.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp