Lipsa semnăturii olografe a agentului constatator pe ambele pagini ale procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției. Nulitatea absolută a procesului verbal. Analiză din perspectiva unei soluții a Judecătoriei Buftea menținută de către Tribunalul Ilfov raportat la un proces verbal întocmit de către INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER

Potrivit art. 19 alin. 1 din OG 2/2001 procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient, iar potrivit art. 17 din același act normativ, lipsa semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal.

În consecință se pune problema de interpretare a sintagmei “pe fiecare pagină” pentru a stabili dacă se impune anularea procesului verbal de constare a contravenției în cazul în care procesul verbal este compus dintr-o singură pagină format A3 care se completează desfăşurat, însă aceasta se îndoaie astfel că în concret devin două pagini format A4.

Pentru o analiză in concreto urmează să facem trimitere la modul în care această chestiune a fost dezlegată pe cale jurisprudențială. Astfel, prin Sentința nr. 3241/2014 a Judecătoriei Buftea s-a dispus admiterea plângerii contravenționale formulate de către petentă și anularea procesului verbal contestat. Pentru a pronunța această soluție, instanța sesizată “analizând procesul verbal prin raportare la dispozițiile legale menționate (art. 16, 17 și 19 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor), reține că în privința acestuia este incidentă cauza de nulitate absolută privind lipsa semnăturii agentului constatator. Astfel, instanța apreciază ca fiind întemeiată apărarea petentei, constatându-se că agentul constatator nu a semnat în cuprinsul procesului verbal decât pagină a doua. Pe cale de consecință, procesul verbal contestat este nul absolut, cauza de nulitate putând fi invocată și din oficiu.”

Împotriva acestei soluții, emitentul procesului verbal (INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER – ISCTR) a declarat apel, susținând în esență că formularul tipizat al procesului verbal este în format A3, motiv pentru care nu există două pagini ale procesului verbal, acestea neputând fi despărțite decât prin ruperea procesului verbal, astfel că este necesară o singură semnătură pe procesul verbal.

În apel, Tribunalul Ilfov prin Decizia nr. 492/2016 a dispus respingerea apelului și menținerea soluției instanței de fond. Pentru a pronunța această soluție s-a reținut că “examinând modul de încheiere a procesului verbal contestat, instanța de fond a constatat în mod întemeiat co acesta nu a fost întocmit cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, fiind incident unul dintre cazurile de nulitate absolută reglementate de art. 17 din OG 2/2001, raportat la cerințele art. 19 alin. 1 din același act normativ, sancționând nesemnarea procesului-verbal pe fiecare pagină de către agentul constatator.”

Prin urmare, procesele verbale de constatare și sancționare a contravenției întocmite de către INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER, trebuie semnate de către agenții constatatori pe fiecare pagină, în caz contrar sunt lovite de nulitate absolută.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp