Contestație la executare. Vicii privind calculul accesoriilor în executarea unui titlu reprezentat de contractul de credit bancar

În practică, sunt frecvente cazurile în care creditorii bancari demarează executarea silită, suma solicitată de către bancă cuprinzând atât debitul principal cât și accesoriile calculate în mod unilateral de către bancă. Or, conform prevederilor legale calculul accesoriilor trebuie realizat în mod obligatoriu de către executorul judecătoresc și nu de către creditorul bancar.

Potrivit art. 662 alin. (1) al Codului de procedură civilă: ,,Executarea silită nu se poate face decât dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă.”. Totodată alin. (2) al aceluiași articol prevede: ,,Creanța este certă când existența ei neîndoielnică rezultă din însuși titlul executoriu.”, iar conform prevederilor art. 662 alin. (3) al Codului de procedură civilă: ,,Creanța este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conține elemente care permit stabilirea lui.” Așadar, prevederile art. 662 alin. (2) și (3) ale Codului de procedură civilă, impun condiția ca, din cadrul titlului executoriu pus în executare să reiasă atât certitudinea creanței pusă în executare, cât și întinderea ei.
În completarea acestor dispoziții, art. 628 alin. (2) al Codului de procedură civilă prevede: ,,în cazul în care prin titlul executoriu au fost acordate dobânzi, penalități sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecătoresc, potrivit legii.”. Astfel, în cazul în care titlul pus în executare nu cuprinde suma întreagă pusă în executare, fiind stabilite accesorii sau modul de calcul ale acestora aferente debitului principal, acestea vor putea fi calculate doar de către executorul judecătoresc, urmând a fi titlu executoriu pentru aceste accesorii încheierea executorului judecătoresc – conform prevederilor art. 628 alin. (4) al Codului de procedură civilă, ce prevede: ,,Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol, încheierea executorului judecătoresc este titlu executoriu.”
În acest context, subliniem faptul că, contractele de credit – ce sunt titluri executorii conform art. 120 al O.U.G. nr. 99/2006- nu stabilesc întinderea creanței pe care banca o solicită, ci stabilesc doar creditul inițial acordat, modul de calcul al accesoriilor și modul de realizare al imputației plății. Astfel, având în vedere faptul că întinderea finală a creanței nu este stabilită efectiv prin titlul executoriu reprezentat de contractul de credit inițial, conform prevederilor imperative ale art. 628 alin. (2) al Codului de procedură civilă – sumele invocate cu titlu de accesorii trebuie în mod imperativ să fie calculate anterior somării debitorului de către executorul judecătoresc. Mai mult, conform art. 628 alin. (4) al Codului de procedură civilă doar încheierea executorului judecătoresc constituie pentru aceste sume titlu executoriu/
Cu toate acestea, deseori în practică, executorul judecătoresc nu este autorul calculelor accesoriilor creanței invocate de către bancă, conform prevederilor art. 628 alin. (2) al Codului de procedură civilă. Astfel, în cele mai multe cazuri, banca calculează în mod unilateral sumele invocate cu titlu de accesorii întocmind doar o situație finală ce este comunicată executorului judecătoresc fără documentele și datele în baza cărora banca a calculat sumele invocate. Ulteriror, executorul judecătoresc demarează executarea silită, comunicând debitorilor sumele invocate de către bancă, anexând ca titlu executoriu doar contractul de credit și eventual documentul băncii prin care aceasta oferă rezultatul calculului privind accesoriile. În aceste cazuri executorul judecătoresc nu realizează calculul accesoriilor și nu emite o încheire ce constituie titlu executoriu pentru accesorii.
Or, potrivit regulilor imperative ale art. 628 alin. (4) al Codului de procedură civilă pentru sumele reprezentând accesorii, dacă întinderea acestora nu este calculată în cadrul titlului executoriu (în mod efectiv și nu doar modalitatea de calcul), singurul titlu executoriu pentru aceste sume este reprezentat de către încheierea executorului judecătoresc, în baza calculelor realizate în mod obiectiv de acesta.
Astfel, în multe cazuri sunt puse de către bancă în executare față de debitori, accesoriile invocate în baza unui titlu ce nu e executoriu, respectiv un act de calcul unilateral al accesoriilor și sumelor datorate, contrar prevederilor imperative ale art. 628 alin. (4) al Codului de procedură civilă și contrar prevederilor imperative ale art. 632 alin. (1) al Codului de procedură civilă conform căruia ,,Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu.”.
În astfel de cazuri, prin formularea unei contestații la executare în termenul legal, debitorul poate invoca neregularitățile realizate de către executorul judecătoresc, obținând atât anularea actelor de executare nelegale, cât și a executării silite însăși.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp