Asociatiiile de proprietari. Presedintele si administratorul

Cu toate că responsabilităţile preşedintelui şi ale administratorului de bloc sunt diferite, iar din punct de vedere juridic, preşedintele reprezintă asociaţia, din raţionamente economice, legislaţia permite cumulul celor două funcţii, însă numai în anumite condiţii.

Funcţia de administrator poate fi îndeplinită de preşedinte sau invers numai dacă asociaţia are un număr de maxim zece proprietari. Având în vedere că, în ultimul timp, există multe asociaţii de tronson sau de scară desprinse din asociaţiile-mamă tocmai din cauza conflictelor privind gestionarea cheltuielilor, la cele care au rămas doar cu zece proprietari, este posibil acest cumul. Mai mult decât atât, administratorul poate cumula şi funcţia de contabil al asociaţiei dacă are pregătire de specialitate.

Atributiile Presedintelui
În Legea 230/2007 sunt menţionate atribuţiile preşedintelui asociaţiei de proprietari. Astfel ca preşedintele asociaţiei de proprietari reprezintă asociaţia în derularea contractelor şi îşi asumă obligaţii în numele acesteia, el reprezentand asociaţia de proprietari în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile iniţiate de asociaţie împotriva unui proprietar care nu şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de asociaţie sau în procesele iniţiate de un proprietar care contestă o hotărâre a adunării generale a proprietarilor.
Preşedintele asociaţiei de proprietari supraveghează şi urmăreşte aplicarea hotărârilor adunării generale, respectarea prevederilor statutului şi acordului de asociere, precum şi aplicarea deciziilor comitetului executiv. În funcţie de situaţie, poate propune comitetului executiv sau adunării generale măsuri împotriva celor care nu respectă regulamentele, hotărârile şi deciziile luate de asociaţia de proprietari. La acestea se adaugă, în conformitate cu HG 1588/2007, obligaţia de a păstra şi de a urmări ţinerea la zi a cărţii tehnice a construcţiei şi a celorlalte documente ale asociaţiei, de a răspunde în 7 zile la contestaţiile la lista de plată depuse de proprietari, precum şi păstrarea ştampilei asociaţiei. După cum se poate observa, preşedintele asociaţiei nu are putere de decizie şi nici sarcini de execuţie. Rolul lui este de reprezentare, puterea decizională rămânand în sarcina adunării generale şi a comitetului executiv.
Preşedintele poate fi remunerat pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, la data adoptării bugetului anual de venituri şi cheltuieli
Atunci când preşedintele se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile, acestea vor fi îndeplinite de un vicepreşedinte, care este numit de preşedintele asociaţiei dintre membrii comitetului executiv, urmând ca, în termen de 90 de zile de la data când s-a constatat indisponibilitatea, să fie convocată o adunare generală pentru alegerea unui nou preşedinte.
Este important de retinut ca stampila asociaţiei de proprietari se păstrează şi se foloseşte numai de preşedinte sau de vicepreşedinte.

Atributiile Administratorului
Spre deosebire de preşedinte, sarcinile administratorului sunt de execuţie, acesta asigurând managementul de proprietate pentru asociaţia de proprietari. În anumite situaţii, administratorul poate îndeplini şi funcţia de contabil sau pe cea de casier.
Administrarea unei asociaţii de proprietari are două componente principale: administrarea financiară şi cea tehnică. Sarcinile financiare se reduc la întocmirea listelor de plată prin repartizarea cheltuielilor asociaţiei şi la întocmirea registrelor şi a documentelor contabile obligatorii. Administrarea tehnică a proprietăţii comune şi sarcinile administratorului sunt mai complexe, pornind de la supravegherea comportării în timp a imobilului, monitorizarea elementelor proprietăţii comune, solicitarea din partea furnizorilor de servicii de oferte atunci când situaţia o impune, precum şi procurarea (cu acordul comitetului executiv) a materialelor necesare întreţinerii proprietăţii comune.
Administratorul poate sa stabileasca termenii in care se vor realiza serviciile de intretinere si de reparatii curente ale bunurilor aflate in folosinta comuna sau individuala (numai daca aceste activitati perturba folosirea normala a partilor comune), sa citeasca periodic indexul contoarelor individuale, sa treaca la plata persoanele care depasesc limita de sedere sau sa inspecteze propietatea individuala, in scopul depistarii si eliminarii unor defectiuni aparute la instalatiile de folosinta comuna.
Pentru a putea ocupa functia de administrator, pe lângă cazierul judiciar impecabil, persoana respectivă trebuie să fie atestată de către o comisie de specialişti în domeniul financiar contabil şi al legislaţiei muncii, constituită la nivelul Consiliului Local.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp