Procedura concedierii colective

Procedura concedierii colective, spre deosebire de procedura concedierii individuale, este caracterizată de un grad de rigoare mult mai ridicat. Astfel, anterior emiterii deciziei efective de concediere, angajatorul are obligația de a iniția consultări cu reprezentanții salariaților în scopul ajungerii la un acord, consultări ce se desfășoară cu știința inspectoratului teritorial de muncă şi a agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă. De asemenea, agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă trebuie să caute soluţii la problemele ridicate de concedierile colective preconizate, inspectoratul teritorial de muncă putând dispune amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice.

Articolele 68-74 din Codul Muncii reglementează procedura concedierii colective a cărei desfășurare trebuie să respecte anumite etape, clar stabilite de către legiuitor:
I. Prima etapă: intenţia angajatorului de a efectua concedieri este discutată cu sindicatul/reprezentanţii salariaţilor şi se comunică inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă.
1. În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.
Aceste consultări vor viza cel puţin:
a) metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi;
b) atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi.

2.A. În perioada în care au loc consultări, angajatorul are obligaţia să notifice în scris reprezentanţilor salariaţilor, intenţia de concediere colectivă. Notificarea intenţiei de concediere colectivă trebuie să cuprindă:
a) numărul total şi categoriile de salariaţi;
b) motivele care determină concedierea;
c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere;
d) criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;
(Selecţia se face în primul rând în raport de evaluările profesionale ale salariaţilor şi abia în subsidiar în baza celorlalte criterii prevăzute de lege sau contractul colectiv de muncă)
e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor;
f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie acordate salariaţilor supuşi concedierii, conform dispoziţiilor legale şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil;
g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;
h) termenul înăuntrul căruia reprezentantul salariaţilor poate face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaţilor concediaţi.

2.B. La data comunicării notificării prev. la pct. I.2.A. reprezentantului salariaţilor aceasta se comunică de către angajator şi inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă.
3. Într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării, reprezentanţii salariaţilor pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaţilor concediaţi.
4. Angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la propunerile formulate potrivit pct. 3 în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.
II. Etapa a doua: După ce angajatorul a adoptat decizia finală de concediere colectivă, îi revine obligaţia de a notifica atât inspectoratul teritorial de muncă cât şi agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă (o copie comunicându-se şi sindicatului/reprezentanţilor salariaţilor).
1.A. În situaţia în care, ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligaţia de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncă şi agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă, cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.
Notificarea prevăzută trebuie să cuprindă:
a) toate informaţiile relevante cu privire la intenţia de concediere colectivă, prevăzute la pct. I.2.A;
b) rezultatele consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, în special: motivele concedierilor, numărul total al salariaţilor, numărul salariaţilor afectaţi de concediere şi data de la care sau perioada în care vor avea loc aceste concedieri.

1.B. Angajatorul are obligaţia să comunice o copie a notificării prevăzute la pct. II.1.A. sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor, la aceeaşi dată la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă.
Sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor pot transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului teritorial de muncă.

2. În perioada de cel puţin 30 de zile prev. la pct. II.1.A. agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă trebuie să caute soluţii la problemele ridicate de concedierile colective preconizate şi să le comunice în timp util angajatorului şi sindicatului ori, după caz, reprezentanţilor salariaţilor.

3. La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi, inspectoratul teritorial de muncă, cu avizul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă, poate dispune reducerea perioadei de 30 de zile fără a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de preaviz.
Inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a informa în termen de 3 zile lucrătoare angajatorul şi sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, după caz, asupra reducerii sau prelungirii perioadei de 30 de zile, precum şi cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii.

4. La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi, inspectoratul teritorial de muncă, cu consultarea agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă, poate dispune amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice, în cazul în care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluţionate până la data stabilită în notificarea de concediere colectivă prevăzută la pct. II.1.A. ca fiind data emiterii deciziilor de concediere.
Inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a informa în scris angajatorul şi sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, după caz, asupra amânării momentului emiterii deciziilor de concediere, precum şi despre motivele care au stat la baza acestei decizii, înainte de expirarea perioadei iniţiale de 30 de zile.

III. Etapa a treia: emiterea deciziei de concediere.
Decizia de concediere, chiar şi în cazul concedierii colective, va avea caracter individual, neputând înceta global toate contractele individuale de muncă printr-o singură decizie de concediere.
Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu:
a) motivele de fapt şi de drept care determină concedierea;
b) durata preavizului;
c) criteriile de stabilire a ordinirii de priorităţi,
d) termenul şi instanţa judecătorească la care poate fi atacată.
Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului.

Autor: Adela Bădău


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp