Forța majoră în contextul pandemiei de coronavirus

Forța majoră reprezintă evenimentul imprevizibil, invincibil şi inevitabil, străin de voința părților implicate în raporturi contractuale, care împiedică părțile să își execute obligațiile care le revin. Evenimentul străin este determinat de pandemia de coronavirus și/sau de ansamblul acțiunilor și măsurilor impuse de autoritățile competente ale Statului pentru prevenirea și combaterea infecției cu virusul COVID-19.

Cine poate invoca forța majoră?

  • Persoanele fizice sau juridice care, ca urmare a incidenței pandemiei, se află în imposibilitate de a-și executa obligațiile contractuale asumate,în intervalul de timp în care aceasta subzistă.
  • În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii care şi-au întrerupt activitatea, total sau parţial ca urmare a măsurilor luate de autoritățile competente pe durata stării de urgență, existența forței majore se prezumă, în măsura în care modalitatea în care au fost afectate este atestată printr-un certificat de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

Ce este certificatul de situație de urgență?

Certificatul de urgență este documentul emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, la solicitarea expresă a întreprinderilor interesate, prin care se constată întreruperea parțială sau totală a activității întreprinderii (certificatul de tip abastru) sau diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020, ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență (certificatul de tip galben).

Cine poate solicita eliberarea certificatului de situație de urgență?

Acesta se eliberează numai la cererea întreprinderilor mici şi mijlocii care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial ca efect al măsurilor luate de autorități pe durata stării de urgență, precum și a operatorilor economici care, în urma instituirii stării de urgență și a măsurilor luate în acest context, au înregistrat reducerea încasărilor sau veniturilor în luna martie 2020 cu un procent de minim 25% față de media încasărilor sau veniturilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

Care sunt avantajele dobândite ca urmare a obținerii certificatului de situație de urgență?

Independent de tipul de certificat obținut, respectiv albastru sau galben, întreprinderile vizate vor obține amânarea achitării contravalorii serviciilor de utilități, respectiv electricitate, gaze naturale, apă, servicii de telefonie și internet, precum și amânarea plății chiriei aferente imobilelor având destinația de sediu social și sediu secundar.

De asemenea, acest certificat va putea fi utilizat de către întreprinderile care îl obțin, pentru a invoca forța majoră în raporturile cu alți cocontractanți, în vederea suspendării obligațiilor contractuale care le revin.

Care este procedura de obținere a certificatului de situație de urgență?

Certificatul se obține în baza declarației pe proprie răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii solicitante, prin care se declară că întreprinderea este afectată de măsurile instituite în contextul pandemiei de COVID-19, prin intermediul unei cereri care se depune online la adresa  http://prevenire.gov.ro. Obținerea acestui certificat nu presupune niciun fel de cost pentru solicitant, procedura fiind gratuită.

Este necesar ca angajatorul să obțină certificatul pentru situații de urgență în vederea acordării șomajului tehnic?

Nu. În vederea obținerii șomajului tehnic, angajatorii interesați vor comunica, pe cale electronică, o cerere în acest sens, la care vor anexa o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului și lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație,către agențiile pentru ocuparea forței de muncă competente.

Care sunt mijloacele prin care ceilalți comercianți afectați de pandemia de coronavirus pot invoca forța majora?

Comercianții care nu își pot onora obligațiile asumate contractual, din culpa pandemiei și care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii – care pot obține certificatul de urgență și care beneficiază de facilitățile reglementate pentru această perioadă, vor recurge la procedura de drept comun a constatării forței majore, derulată în fața Camerei de Comerț și Industrie, în vederea obținerii avizului privind existența cazurilor de forță majoră.

Ce este avizul privind existența cazurilor de forță majoră și care este menirea lui?

Acest aviz reprezintă documentul care atestă faptul că, pentru solicitantul în cauză, pandemia de coronavirus constituie un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil care îl împiedică să își îndeplinească o obligație contractuală determinată.

Efectul obținerii acestui aviz constau în aceea că, în cazul invocării forței majore în baza avizului, persoana în cauză are posibilitatea exonerării de la îndeplinirea unei obligații contractuale, cu acordul celeilalte părți.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp