Salariul minim brut va creste, din 1 mai, de la 1.050 de lei la 1.250 lei.

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 11.04.2016-17.04.2016

Legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative.
Noul cadru normativ introduce prevederi care au scopul de a asigura celeritatea procedurilor de adopție. Principalele modificări se referă la faptul că în cadrul procedurii de încuviințare a adopției, instanța poate considera refuz abuziv de a consimți la adopție neprezentarea părinților firești sau a tutorelui la judecata cererii de adopție deși aceștia au fost legal citați. Totodată, se elimină termenul de 2 ani, care prevedea că hotărârea judecătorească produce efecte de la data deschiderii procedurii adoptiei.
Potrivit noilor reglementări, efectele hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii adopţiei se menţin până la împlinirea de către copil a vârstei de 14 ani. De asemenea, în cazul cererilor de încredinţare a adopţiei, instanţa judecătorească se pronunţă exclusiv pe baza actelor depuse de direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, fără citarea părţilor.
În ceea ce privește adopția internațională, aceasta este permisă în cazul copiilor pentru care nu a putut fi identificat un adoptator sau o familie adoptatoare cu reşedinţa obişnuită în România într-un termen de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a admis cererea de deschidere a procedurii adopţiei. În vechea reglementare, termenul în care copilul era eligibil pentru adopția internațională era de 2 ani.

Ordinul MFP nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial.
Prin acest act normativ se aprobă procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial. În cazul în care, cu ocazia depunerii situațiilor financiare anuale, operatorii economici sau persoanele juridice fără scop patrimonial înregistrează acte cu erori, acestea se pot corecta prin depunerea la registratura Ministerului Finanțelor Publice a unui nou set de situații financiare cu informații corectate. Depunerea pentru aceeaşi perioadă de raportare a unui alt set de situaţii financiare anuale sau a raportărilor contabile anuale se poate efectua numai pentru corectarea erorilor menţionate în procedură, nu şi pentru corectarea erorilor contabile definite de reglementările contabile aplicabile. Erorile contabile, aşa cum sunt definite în Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate se corectează potrivit reglementărilor respective. Termenul maxim de depunere a situaţiilor financiare anuale sau a raportărilor contabile anuale care cuprind informaţii corectate este sfârşitul exerciţiului financiar anului următor celui la care se referă situaţiile financiare contabile anuale la care s-au constatat erori.

2. Ştiri juridice

Salariul minim brut va crește, din 1 mai, de la 1.050 de lei la 1.250 lei pentru toți angajații.
Prin HG nr. 1017/2015, din 31 decembrie 2015, s-a stabilit că salariul minim brut se va majora, din prima zi a lunii mai, de la 1.050 de lei la 1.250 de lei, pentru un program complet de lucru de 169,333 de ore, în medie, pe lună, în anul 2016.
Pentru angajatori acest lucru se traduce prin înregistrarea unor cheltuieli suplimentare. Astfel, de la 1 mai, cheltuiala totală a angajatorului cu un salariu minim se va mări cu 246 de lei, comparativ cu valoarea anterioară. Practic, pentru a acorda un salariu de 1.250 de lei brut, angajatorii trebuie să aloce 1.538 de lei, față de 1.292 de lei, cât îi costa acum plata unui salariu minim de 1.050 de lei. Angajatorii care vor stabili un salariu de bază mai mic decât cel minim vor putea fi sancționați cu o amendă cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei, pentru fiecare contract de muncă care se încadrează în acest context.

Legea privind indemnizația și concediul pentru creșterea copiilor, promulgată de şeful statului.
Legea pentru modificarea şi completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor a fost promulgată de preşedintele ţării. După publicarea în Monitorul Oficial, documentul va intra în vigoare la 1 iulie 2016. Legea are implicații în privința persoanelor care, în ultimii doi ani (faţă de un an, cât se prevede acum) de dinaintea naşterii copilului, au obţinut venituri impozabile timp de minimum 12 luni. Acestea vor beneficia de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la trei ani. Potrivit reglementărilor din prezent, părinţii trebuie să opteze ori pentru concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an (respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap), ori pentru concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani. Începând cu 1 iulie, părinţii vor beneficia de o durată unică a concediului de creştere a copilului. De asemenea, nu va mai exista un plafon maxim pentru plata indemnizațiilor ca până în prezent.


Publicat la: