Societatile de recuperari creante nu isi mai pot reprezenta clientii, persoane juridice, in fata instantelor de judecata.

1. Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 28.03.2016 – 01.04.2016.

Legea nr. 46/2016 pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. f) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
Actul normativ are drept scop modificarea valorii patrimoniului iniţial necesar a fi depus de către fondatori pentru înfiinţarea unei asociaţii.
Anterior acestei modificări, OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii prevedea faptul că, pentru înființarea în mod legal a unei asociații, fondatorii au obligaţia de a depune un patrimoniu inițial în valoare de cel puțin un salariu minim brut pe economie.
Prin acest act normativ, legiuitorul a optat însă pentru micşorarea valorii patrimoniului iniţial al unei asociaţii şi, astfel, a stabilit că valoarea acestuia nu poate fi mai mică de 200 lei, fiind alcătuită din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor.

O.P.A.N.A.F. nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.
Această nouă procedură se aplică pentru obligaţiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal.
Actul normativ stabileşte în sarcina compartimentului de specialitate, îndatorirea de a efectua demersurile privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.
Înainte de efectuarea impunerilor din oficiu, acest compartiment are îndatorirea de a încunoştinţa contribuabilii sau plătitorii, prin intermediul unei înştiinţări, cu privire la depăşirea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei fiscale, dacă este cazul.
Stabilirea obligaţiei de plată se realizează în raport cu fiecare taxă, impozit ori contribuţie cuprinse în vectorul fiscal ataşat fiecărui contribuabil/plătitor, iar pentru fiecare perioadă fiscală pentru care nu au fost depuse declaraţii, conform legii, prin estimare, după regulile proprii impozitului, taxei sau contribuţiei supuse impunerii din oficiu.
Procedura nu se va aplica în cazul contribuabililor/plătitorilor prevăzuţi la art. 92 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, în cazul contribuabililor/plătitorilor care beneficiază de alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, aprobate de organul fiscal central; obligaţiilor fiscale stabilite ca urmare a acţiunii de inspecţie fiscală sau care fac obiectul unei inspecţii fiscale, precum și persoanelor fizice, pentru impozitul pe venit

2. Ştiri juridice

ICCJ: Dezlegarea unor chestiuni de drept privind reprezentarea convențională a persoanei juridice de către o altă persoană juridică.
Prin Decizia nr. 9/2016 Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, care se referă la reprezentarea convențională a persoanelor juridice, cererea de chemare în judecată și reprezentarea în fața instanțelor de judecată a unei persoane juridice nu se poate face nici prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul mandatarului persoană juridică.

România a ratificat Convenţia Consiliului Europei de la Istanbul privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice.
Convenţia, ratificată de Statul Român în cursul lunii martie, urmăreşte, în principal, prevenirea agresiunilor, protecția victimelor și trimiterea în judecată a agresorilor.
Convenția de la Istanbul propune crearea unor mecanisme care să garanteze protecția victimelor și care să crească gradul de conștientizare a efectelor acestui fenomen, să prevină și să combată toate formele de violență, instituind obligativitatea aplicării de sancţiuni penale pentru acţiunile de molestare psihologică insistente ce violează intimitatea, căsătoria şi care înlesnesc sterilizarea forţată.
Conform acestei Convenţii, cultura, obiceiul, tradiția, religia sau onoarea nu vor mai putea constitui motive de justificare a acţiunilor violente în cadrul procedurilor penale, iar soluţionarea pe cale extrajudiciară a unor astfel de litigii este interzisă.


Publicat la: