Romania adera la Codul Vamal Unional incepand cu data de 1 mai 2016

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 18.04.2016-24.04.2016:

Ordinul Președintelui ANAF nr. 1.162/2016 privind aprobarea Cartei drepturilor și obligațiilor persoanei fizice supuse verificării situației fiscale personale.
Carta cuprinde drepturile şi obligaţiile contribuabilului pe parcursul verificării fiscale. Verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, constă într-un ansamblu de activităţi desfăşurate de organul fiscal central, şi are ca obiect examinarea totalităţii drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate.
Printre cele mai importante drepturi ale persoanelor fizice suspuse verificării se numără:
– dreptul de a fi înştiinţat despre acţiunea de verificare a situaţiei fiscale personale prin comunicarea unui aviz de verificare;
– dreptul de a solicita amânarea datei de începere a verificării situaţiei fiscale personale, o singură dată, pentru motive justificate;
– dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau juridică, pe toată durata exercitării verificării situaţiei fiscale personale;
– soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al 3-lea inclusiv au dreptul de a refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize, precum şi prezentarea unor înscrisuri;
– dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal;
– dreptul de a cunoaşte rezultatele verificării situaţiei fiscale personale;
– dreptul de a contesta actul administrativ fiscal emis în urma verificării situaţiei fiscale personale;
Obligaţiile persoanelor fizice supuse verificării fiscale sunt:
– obligaţia de a depune o declaraţie de patrimoniu şi de venituri la solicitarea organului fiscal central;
– obligaţia de cooperare cu organul fiscal central;
– obligaţia de a furniza informaţii necesare determinării stării de fapt fiscale;
– obligaţia de a prezenta înscrisuri;
– obligaţia de a permite efectuarea constatărilor la faţa locului;
– obligaţia de a îndeplini măsurile dispuse de organul de verificare fiscală prin actul întocmit cu ocazia verificării situaţiei fiscale personale, în termenele şi în condiţiile stabilite de organele de verificare fiscală;
– obligaţia de a plăti diferenţele de impozit stabilite cu ocazia verificării situaţiei fiscale personale, precum şi dobânzile şi penalităţile aferente acestora.

Legea nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.
Conform modificărilor aduse de această lege, pot beneficia de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului au realizat timp de cel puțin 12 luni venituri impozabile.
De asemenea, persoanele care beneficiază de concediu au dreptul și la o indemnizație lunară, în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, și care nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată.
Nivelul aceste indemnizații se majorează cu 85% din cuantumul salariului brut pe țară garantat în plată pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau de multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere.

2. Ştiri juridice:

România aderă la Codul Vamal Unional la 1 mai 2016.
ANAF va implementa Codul Vamal Unional începând cu 1 Mai 2016. Codul stabilește proceduri comune și armonizate la nivelul întregii UE, în scopul facilității activității comerciale.
Cele mai importante noutăți promovate de Cod vamal sunt:
– Implementarea unui sistem electronic de gestiune a deciziilor vamale, începând cu data de 1 mai 2016, care va gestiona toate schimburile de informații între autoritățile vamale și între operatorii economici și autoritățile vamale;
– Prelucrarea electronică a tuturor informațiilor schimbate între autoritățile vamale și între operatorii economici și autoritățile vamale;
– Oferirea posibilităţii operatorului economic de a trimite clarificări și completări înainte de adoptarea unei eventuale decizii nefavorabile a Direcției generale a vămilor.

Refuzul extrădării părintelui, cetățean român, în cazul răpirii internaționale de copii.
Iniţiativă legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală se află în dezbatere şi propune:
– Abrogarea normei care instituie ca una din condițiile suficiente pentru extrădare să fie domiciliul cetățeanului român pe teritoriul statului solicitant la data cererii;
– Refuzul extrădării unui cetățean român către un stat care nu a abrogat pedeapsa cu moartea;
– Restricționarea extrădării cetățenilor români pentru fapte a căror sancționare, potrivit legislației române sunt prevăzute pedepse relativ mici (de până la 3 ani închisoare sau este prevăzută și pedeapsa cu amenda);
– Refuzul extrădării părintelui minorului, cetățean român, în cazul special al răpirilor internaționale de copii, în ipoteza în care minorul are, potrivit legii, cetățenia română.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp