ICCJ: doar victima infractiunii este indreptatita sa obtina o despagubire pentru restrangerea posibilitatilor de viata familiala si sociala.

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 09.05.2016-15.05.2016.

HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020.
Regulile stabilite prin prezenta hotărâre sunt aplicabile cheltuielilor realizate din asistenţa Uniunii Europene şi din cofinanţarea naţională a operaţiunilor, din bugetul de stat, din bugetul local şi din alte surse publice şi private.
Durata de execuţie/implementare a operaţiunii cofinanţate din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime este de 24 de luni de la data semnării contractului de finanţare.
Durata maximă de execuţie prevăzută mai sus poate fi prelungită, cu acordul prealabil al părţilor contractante, cu maximum 12 luni şi cu diminuarea intensităţii sprijinului prevăzut în contractul de finanţare, cu excepţia investiţiilor care prevăd adaptarea la standardele Uniunii Europene, caz în care această prelungire nu poate depăşi termenul de graţie legal impus pentru adaptarea la standarde.
Prelungirea cu maixin 12 luni se poate aproba numai în cazul în care operaţiunea a fost implementată din punct de vedere financiar, respectiv au fost efectuate plăţi de Autoritatea de management în procent de minimum 75%, iar modificările soluţiilor tehnice/proiectului tehnic se pot face doar în primele 12 luni de la semnarea contractului de finanţare.
În condiţiile legii, contractul de finanţare pentru operaţiunile cofinanţate din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acesta nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui altui mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor din contractul de finanţare nerambursabil.
În condiţiile legii, Ghidul solicitantului se elaborează pentru fiecare măsură din POPAM 2014-2020, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Autoritatea de management pentru POPAM.

2. Ştiri juridice

Repararea prejudiciului nepatrimonial în cazul vătămării corporale din culpă.
Prin Decizia nr. 12/2016 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Târgu Mureş, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, a stabilit că dispozițiile art. 1391 alin. 1 Cod Civil care prevăd că în caz de vătămare a integrității corporale sau a sănătății, poate fi acordată și o despăgubire pentru restrângerea posibilităților de viață familială și socială, se interpretează în sensul că, într-o cauză penală având ca obiect o infracţiune de vătămare corporală din culpă, doar victima infracţiunii, care a suferit un prejudiciu, este îndreptăţită să obţină o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială.
Cu privire la dispozițiile art. 1371 alin. (1) C.civ., care prevede că în cazul în care victima a contribuit cu intenție sau din culpă la cauzarea ori la marirea prejudiciului sau nu le-a evitat, în tot sau în parte, deşi putea să o facă, cel chemat să răspundă va fi ținut numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o, ICCJ a hotărât că acestea se interpretează în sensul că autorul faptei va fi ţinut să răspundă numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o în cazul în care victima prejudiciului a contribuit şi ea cu vinovăţie la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu l-a evitat, în tot sau în parte, deşi putea să o facă.

Uniunea Europeană consolidează securitatea cibernetică.

Consiliul UE a adoptat în mod oficial norme noi pentru a consolida securitatea rețelelor și sistemelor informatice la nivelul Uniunii. Este vorba despre Directiva privind securitatea rețelelor și a informațiilor (NIS) care are în vedere sporirea cooperării între statele membre cu privire la chestiunea vitală a securității cibernetice. Aceasta conţine obligații de securitate pentru operatorii serviciilor esențiale (în sectoarele critice cum ar fi energia, transportul, sănătatea și finanțele) și pentru furnizorii de servicii digitale (piețele online, motoarele de căutare și serviciile de tip „cloud”).
Potrivit Directivei, fiecare țară din UE va trebui să desemneze una sau mai multe autorități naționale, și să stabilească o strategie pentru abordarea amenințărilor cibernetice.
Actul trebuie aprobat de Parlamentul European în a doua lectură, şi se preconizează că va intra în vigoare în august 2016.


Publicat la: