Au intrat in vigoare noile reglementari privind achizitiile publice

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 23.05.2016-30.05.2016


Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Noul pachet legislativ aduce multiple modificări față de reglementările anterioare. Printre acestea menționăm faptul că potrivit noii legi, pragurile achiziţiilor publice directe sunt stabilite în lei, nu în euro, ca și până acum, iar acestea vor fi revizuite în mod periodic. Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii atunci când valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de 132.519 lei (aproximativ 30.000 de euro, la cursul actual leu-euro), fără TVA. În cazul lucrărilor, achiziţionarea directă poate fi făcută dacă valoarea estimată este mai mică de 441.730 de lei (aproximativ 100.000 de euro, la cursul actual leu-euro), fără TVA. Potrivit reglementărilor anterioare, pragurile erau stabilite în euro dar echivalate în lei în mod permanent, astfel că existau fluctuații constante datorită modificării cursului leu-euro. De asemenea, în funcție de valoarea achizițiilor efectuate, va putea fi utilizată o procedură sumplificată de achiziție, sau procedura complexă prevăzută în cadrul acestui act normativ.
O altă modificare adusă de Legea 89/2016 se referă la criteriile de atribuire pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. Astfel, autoritatea contractantă va putea aplica unul dintre cele patru criterii de atribuire, respectiv: preţul cel mai scăzut; costul cel mai scăzut; cel mai bun raport calitate-preţ; cel mai bun raport calitate-cost.
De asemenea, noua lege reglementează expres şi limitativ cazurile în care este permisă modificarea contractului de achiziţie publică şi defineşte conceptul de modificare substanţială a contractului.

Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri.
Actul normativ stabilește în favoarea fondatorilor de incubatoare de afaceri o serie de facilităţi fiscale, ce vor fi acordate în baza unor scheme de ajutor de stat. Aceste facilități se referă la: scutire de la plata impozitului pe teren, corespunzător terenului aferent incubatorului de afaceri, cu aprobarea autorităţilor publice locale; scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din incubatorul de afaceri, cu aprobarea autorităţilor publice locale; scutiri de la plata oricăror taxe datorate pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare de construcţii pentru terenurile şi clădirile aferente incubatorului de afaceri, cu aprobarea autorităţilor publice locale.
De asemenea, fondatorii incubatoarelor vor putea să beneficieze şi de alte facilităţi ce pot fi acordate de autorităţile publice centrale sau locale. Fondatori de incubatoare vor putea să fie atât persoanele juridice de drept privat, cât şi autorităţile publice locale, instituţiile/consorţiile de instituţii de învăţământ superior, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare şi camerele de comerţ care înfiinţează incubatoare de afaceri.

2. Ştiri juridice

Noi clarificări ale procedurii de concediere a salariaţilor.
Înalta Curte de Casație și Justiție a clarificat prin Decizia nr. 7/2016 pronunțată în dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată recent în Monitorul Oficial, anumite aspecte privind procedura de concediere pentru motive ce ţin de persoana salariatului.
Raportat la unul dintre cazurile în care angajatorul poate să concedieze salariatul, respectiv la cazul ce se referă la situația în care se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a angajatului, potrivit reglementărilor legale, inaptitudinea se stabilește prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, însă prevederea nu lămureşte nici ce act reprezintă decizia şi nici care este organul competent.
Prin decizia pronunțată, ÎCCJ a clarificat că decizia este reprezentată de fişa de aptitudine, care fie este necontestată, fie devine definitivă în urma soluționării unei contestații, decizia fiind emisă de o entitate cu atribuţii legale specifice. Raportat la organul competent, prin decizia pronunțată, ÎCCJ a statuat că medicul de medicina muncii este singurul în măsură să stabilească aptitudinea unui salariat pentru un anumit loc de muncă.

ANAF a aprobat o nouă procedură de soluționare a cererilor de restituire a TVA.
Procedura cuprinsă în Ordinul ANAF nr. 1559/2016 se aplică în cazul în care o persoană impozabilă din România facturează cu TVA bunuri către o entitate fără scop patrimonial, recunoscută ca atare, ce transportă aceste bunuri în afara Uniunii Europene, iar bunurile sunt folosite în activități umanitare, caritabile sau educative.
Practic, în această situație, persoana impozabilă care a făcut livrarea de bunuri către organizația fără scop patrimonial poate să solicite restituirea TVA colectată și plătită pentru livrarea de bunuri. Astfel, contribuabilul trebuie să depună la organul fiscal competent (direct la registratură sau prin poștă, prin scrisoare recomandată) o cerere de restituire a TVA, la care să anexeze documente justificative, din care să rezulte tranzacția și dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată.
Procedura cuprinsă în Ordinul ANAF nr. 1559/2016 este diferită de procedura rambursării de TVA și se aplică și în cazul cererilor aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a Ordinului.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp