Au fost adoptate Normele Metodologice de aplicare a noilor legi privind atribuirea contractelor de achizitie publica si achizitii sectoriale.

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 06.06.2016-13.06.2016

HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Prin aprobarea Normelor Metodologice se stabilesc toate detaliile necesare pentru organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire, legile privind achizițiile publice și achizițiile publice sectoriale devenind astfel pe deplin aplicabile.
În cuprinsul Normelor Metodologice se regăsesc:
– detaliile pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire aplicabile contractelor de achiziție publică și achiziții publice sectoriale, inclusiv procedura simplificată, completând prevederile legilor cadru;
– criteriile detaliate de atribuire a contractelor, diferența dintre criteriile „prețul cel mai scăzut” și „costul cel mai scăzut”, „cel mai bun raport calitate-preț” și „cel mai bun raport calitate-cost”;
– informații despre modalitatea de organizare și desfășurare a procedurii de consultare a pieței;
– completări ale legilor cadru cu informații suplimentare despre procesul de verificare și evaluare, precum și despre criteriile de calificare și selecție a candidaților;
– prezentarea procedurii de notificare a autorității de reglementare, a Comisiei Europene sau a Consiliul Concurenței, după caz, în situațiile în care entitatea contractantă are un drept exclusiv sau special sau când activitatea este expusă direct concurenței pe o piață la care accesul nu este restricționat;
– condițiile de subcontractare în cadrul contractelor/acordurilor-cadru.

2. Ştiri juridice

Decizia nr. 11/2016 a ICCJ privind atribuțiile administratorului/lichidatorului judiciar.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Alba privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, cu privire la modul de interpretare a art. 105 alin. (1) şi (2) şi art. 106 din Legea nr. 85/2014, în sensul de a lămuri dacă administratorul/lichidatorul judiciar are dreptul de a verifica creanţe bugetare constatate prin titluri executorii, contestate în termen legal, şi care sunt limitele acestei verificări, având în vedere şi faptul că aceste creanţe sunt constatate printr-un act fiscal emis în regim de putere publică.
Dispoziţiile art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 stabilesc regula verificării tuturor creanţelor ce fac obiectul unei cereri de înscriere în tabelul de creanţă, de către practicianul în insolvenţă, iar dispoziţiile art. 105 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 stabilesc excepţia de la procedura verificării pentru creanţele izvorâte din titlurile executorii necontestate în termenele prevăzute de legi special.
ICCJ a stabilit că în interpretarea dispoziţiilor art. 105 alin. (1) şi (2) şi art. 106 din Legea nr. 85/2014, administratorul/lichidatorul judiciar nu are atribuţia de a verifica pe fond creanţele bugetare constatate prin titluri executorii, contestate în termenul legal în faţa instanţei specializate.

Dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la invocarea nulității unei clauze din Contractul Colectiv de Muncă.
Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a stabilit că o decizie a Curţii de Conturi, emisă în exercitarea atribuţiilor sale de control, prin care s-a stabilit că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unei instituţii publice finanţate integral din venituri proprii au fost acordate nelegal, raportat la prevederile legale privind salarizarea în instituţiile publice, nu lipseşte de efecte clauzele contractului colectiv de muncă prin care acele drepturi au fost stabilite, a căror nulitate nu a fost constatată de către instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii.
De asemenea, s-a stabilit că în interpretarea prevederilor art. 138 alin. (3)-(5) şi art.142 alin.(2) din Legea nr. 62/2011, nulitatea unei clauze a contractului colectiv de muncă negociate cu nerespectarea art. 138 alin. (1)-(3) din Legea nr. 62/2011 poate fi cerută de către părţile interesate, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de excepţie, respectiv poate fi invocată de către instanţă, din oficiu, pe durata existenţei contractului colectiv de muncă.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp