CJUE. Aplicabilitatea Directivei nr. 93/13/CEE privind clauzele abuzive in ceea ce priveste contractele de garantie imobiliara sau de fidejusiune.

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 21.11.2015-06.12.2015.

Legea nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare.
Prin prezenta lege se stabilesc cadrul şi condiţiile pentru emiterea de obligaţiuni ipotecare de către persoanele juridice române și, pe de altă parte, se reglementează drepturile şi obligaţiile conferite de acestea posesorilor.
Având în vedere riscurile pe care le presupune emiterea de obligațiuni ipotecare, prin adoptarea acestei legi s-a urmărit asigurarea unor măsuri cât mai bune de protecție a investitorilor și a unui sistem cât mai transparent prin care să fie asigurată protecția deținătorilor acestor obligațiuni.
În sensul prezentei legi pentru efectuarea unei emisiuni de obligațiuni ipotecare, trebuie obținută în prealabil o aprobare de emisiune din partea Băncii Naționale a României. De asemenea, Banca Națională a României va exercita și asigura supravegherea activității de emisiune a obligațiunilor ipotecare și va urmări respectarea cerințelor prevăzute de lege.

Legea nr. 295/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.
În temeiul noilor modificări, primarii şi şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot delega sau retrage, după caz, exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă viceprimarului, secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul propriu cu competenţă în acest domeniu, respectiv diplomatului care îndeplineşte funcţii consulare, unuia dintre funcţionarii consulari sau angajaţii consulari.
În plus, se introduce o nouă reglementare în ceea ce privește copiii cetăţenilor români aflaţi în străinătate faţă de care s-a dispus o măsură de protecţie specială. Astfel alineatul nou introdus prevede faptul că, în situații temeinic justificate, şefii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României pot înscrie, cu titlu gratuit, actele de stare civilă întocmite de autorităţile străine care îi privesc în registrele de stare civilă române, la solicitarea autorităţilor străine competente sau, după caz, a autorităţilor române cu atribuţii în materie de protecţie a copiilor.

2. Ştiri juridice

CJUE. Aplicabilitatea Directivei nr. 93/13/CEE privind clauzele abuzive în ceea ce privește contractele de garanție imobiliară sau de fidejusiune.
Curtea de Apel Oradea a formulat o trimitere preliminară în materia protecţiei consumatorilor. Textul acestei trimiteri, potrivit încheierii din 9 februarie 2015 este următorul:
„1. Articolul 2 litera b din Directiva 93/13/CEE, în privinţa definirii noţiunii de „consumator” trebuie interpretat în sensul că include sau dimpotrivă în sensul că exclude din această definiţie persoanele fizice ce au semnat în calitate de garant – fideiusor acte adiţionale şi contracte accesorii (contracte de fideiusiune, de garanţie imobiliară) contractului de credit încheiat de o societate comercială în vederea desfăşurării activităţii sale, în condiţiile în care aceste persoane fizice nu au nici o legătură cu activitatea societăţii comerciale şi au acţionat în scopuri care se află în afara activităţii lor profesionale.
2. Art. 1 alin. 1 din Directiva 93/13/CEE trebuie interpretat în sensul că intră sub incidenţa acestei directive numai contractele încheiate între comercianţi şi consumatori având ca obiect vânzarea de bunuri sau servicii sau intră sub incidenţa acesteia şi contractele accesorii (contract de garanţie, de fideiusiune) unui contract de credit al cărui beneficiar este o societate comercială, încheiate de persoane fizice ce nu au nici o legătură cu activitatea societăţii comerciale şi care au acţionat în scopuri care se află în afara activităţii lor profesionale.”
Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat prin Ordonanța din 19 noiembrie 2015 în cauza C-74/15, Tarcău, în sensul că:
„Articolul 1 alineatul (1) și articolul 2 litera (b) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretate în sensul că această directivă se poate aplica unui contract de garanție imobiliară sau de fideiusiune încheiat între o persoană fizică și o instituție de credit în vederea garantării obligațiilor pe care o societate comercială le a contractat față de instituția respectivă în temeiul unui contract de credit în cazul în care această persoană fizică a acționat în scopuri care nu intră în cadrul activității sale profesionale și nu are un raport de natură funcțională cu societatea menționată.”
Prin raport de natură funcțională cu societatea se înțelege administrarea acesteia sau o participație la capitalul său social care nu este neglijabilă.

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept cu privire la cererile de liber acces la informaţii de interes public.
Prin Decizia nr. 37/2015, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis că în interpretarea şi aplicarea art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001 şi art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, numele şi prenumele unei persoane reprezintă informaţii referitoare la date cu caracter personal, indiferent dacă, într-o situaţie particulară, sunt sau nu suficiente pentru identificarea persoanei.
Astfel, în cazul cererilor de liber acces la informaţii de interes public întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 544/2001, în situaţia în care într-un document sunt cuprinse atât informatii de interes public cât şi informaţii cu privire la datele cu caracter personal, indiferent de suportul sau forma de exprimare a acestor informaţii, accesul la informaţiile de interes public se realizează prin anonimizarea informaţiilor cu privire la datele cu caracter personal.


Publicat la: