Persoanele juridice pot opta pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic

1. Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 8 decembrie – 14 decembrie 2014

O.U.G. nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
Ordonanţa abrogă, începând cu data de 1 ianuarie 2015, sistemul simplificat de contabilitate aplicabil până în prezent firmelor care, în exerciţiul financiar precedent, au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.
O altă noutate constă în faptul că, din 1 ianuarie 2015, toate persoanele juridice din România, inclusiv cele nou-înfiinţate vor putea opta pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic.
Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au obligaţia să înştiinţeze în scris organul fiscal despre exerciţiul financiar ales, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales. Persoanele nou-înfiinţate depun înştiinţarea respectivă în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiinţării.
Se interzice depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a mai multor seturi de situaţii financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar. Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu amenda de la 1.000 la 10.000 lei.
Alte prevederi se referă la organizarea contabilităţii în cadrul persoanei juridice. Astfel, contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.

O.U.G. nr. 80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a altor acte normative
Sunt prevăzute prin acest act normativ reguli generale de stabilire a venitului net anual din activități independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
Opțiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi și se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declarației privind venitul estimat/norma de venit și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani.
Contribuabilii care obțin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.
Contribuabilii care realizează venituri au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, iar în cazul în care își exprimă această opțiune au obligația de a completa Registrul de evidență fiscală.
Impozitul anual datorat se calculează de organul fiscal competent, pe baza declarației privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, impozitul fiind final.
Pentru perioada rămasă din anul fiscal, venitul net se stabilește în sistem real, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii având obligația de a completa Registrul de evidență fiscală. Contribuabilii respectivi sunt obligați să completeze și să depună declarația privind venitul estimat/norma de venit, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal competent, în vederea stabilirii plăților anticipate pentru veniturile aferente perioadei rămase până la sfârșitul anului fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat în perioada rămasă sunt cele prevăzute la art. 622 alin. (3)-(9).

2. Știri juridice

Conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Excepție de neconstituționalitate admisă
Prin decizia din data de 16 decembrie 2014, Curtea Constituțională a admis, cu majoritate de voturi, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal, constatând că sintagma „la momentul prelevării mostrelor biologice” din cuprinsul dispozițiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională.
Art. 336 alin. (1) din Codul penal prevede: ”Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.”

Dispoziții legale în domeniul acordării primelor către agricultori ce contravin dreptului UE
Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat prin ordonanța din 4 decembrie 2014 în cauza APIA, C-314/13. Potrivit Curții, articolul 143c din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale care exclude de la beneficiul ajutorului național complementar producătorii care, la data depunerii cererii lor de ajutor, au datorii restante la bugetul de stat și/sau la bugetul local, în măsura în care nicio condiție privind inexistența unor astfel de datorii nu a făcut obiectul unei autorizări prealabile a Comisiei Europene.
Prin încheierea transmisă CJUE Curtea de Apel Timişoara, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal formulase următoarea întrebare: „Dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003, în special art. 115 şi art. 135, se opun ca un stat să instituie condiţii suplimentare, neincluse în Regulament, pentru acordarea primei către agricultor, respectiv condiţia ca acesta „să nu aibă datorii restante la bugetul de stat şi/sau la bugetul local, la data solicitării primei”?”


Publicat la: