Noi dispozitii in materia certificarii declaratiilor fiscale.

1. Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 2 decembrie-8 decembrie 2014.

Directiva 2014/104/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind norme care guvernează acțiunile în despăgubire în cazul încălcărilor dispozițiilor în materie de concurență.
Directiva prevede anumite norme care se impun a fi aplicate pentru asigurarea unui cadru adecvat pentru ca orice persoană care a suferit un prejudiciu cauzat de o încălcare a legislației în materie de concurență de către o întreprindere sau o asociație de întreprinderi să își poate exercita efectiv dreptul la o despăgubire integrală pentru prejudiciul produs. Astfel, Directiva are ca scop promovarea concurenței loiale și nedenaturate pe piața internă și eliminarea obstacolelor din calea funcționării optime a acesteia prin asigurarea unei protecții echivalente pentru toate statele membre ale Uniunii, și pentru orice persoană care a suferit un astfel de prejudiciu.
Potrivit Directivei, acţiunile în despăgubire constituie doar un element dintr-un sistem eficient de asigurare a respectării normelor la nivel privat în ceea ce priveşte încălcările legislaţiei în materie de concurenţă şi sunt completate de căi de atac alternative, cum ar fi soluţionarea consensuală a litigiilor şi deciziile de asigurare a respectării normelor la nivel public care încurajează părţile să acorde despăgubiri.

Hotărârea Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale ale contribuabililor.
Noile dispoziții în materia certificării declarațiilor fiscale se aplică tuturor declaraţiilor fiscale ale contribuabililor, persoane fizice sau juridice, care optează pentru certificarea de către un consultant fiscal a acestor declarații, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal.
Aceste declaraţii fiscal pot fi certificate numai de către consultanţi fiscali care au dobândit această calitate potrivit reglementărilor legale din materie şi au dreptul de exercitare a profesiei.
Consultantul fiscal verifică prin sondaj şi în baza pragului de semnificaţie documentele, şi întocmeşte dosarul de lucru, în care consemnează, pentru perioada aferentă certificării, date precum:
– modul de administrare a registrelor şi documentelor justificative şi contabile, precum şi a evidenţelor fiscale;
– modul de respectare a reglementărilor legale privind inventarierea generală a elementelor patrimoniale de activ şi pasiv;
– existenţa unor măsuri dispuse prin acte întocmite de către organele fiscale sau alte organe cu atribuţii în domeniul fiscal şi neîndeplinite de către contribuabil;
– identificarea partenerilor de afaceri care au avut cu contribuabilul raporturi juridice ce au o pondere semnificativă în activitatea acestuia;
– modalităţile de efectuare a decontărilor, urmărindu-se organizarea şi ţinerea evidenţei analitice a debitorilor şi creditorilor;
– datoriile/creanţele care nu provin din achiziţii/livrări de bunuri sau prestări de servicii;
-documentele justificative privind achitarea datoriilor prin plăţi în contul altor persoane decât creditorii, existenţa acordului creditorilor;
– compensările între mai multe părţi sau bilaterale;
– respectarea cerinţelor referitoare la emiterea facturilor;
– faptele înscrise în cazierul fiscal al contribuabilului.

2. Știri juridice.

Companiile mari din Romania obligate să publice rapoarte referitoare la măsuri anti-mită.
Începând cu 1 ianuarie 2016 intră în vigoare prevederile Directivei privind obligația marilor companii de a raporta anual o serie de aspecte non-financiare și legate de diversitatea la locul de muncă.
Mai exact, este vorba despre informații din următoarele domenii:
– protecția mediului: impactul operațiunilor asupra mediului, aspecte de sănătate și siguranță, folosirea resurselor de energie regenerabilă și tradițională, emisiile de gaze cu efect de seră, poluarea aerului și a apei;
– aspecte sociale și referitoare la angajați: relațiile cu furnizorii și distribuitorii, măsurile luate pentru asigurarea egalității de gen și pentru respectarea drepturilor angajaților, asigurarea unor condiții optime de muncă, plata contribuțiilor sociale, dialogul social, respectarea drepturilor muncitorilor de a fi informați și consultați, respectarea drepturilor uniunilor sindicale;
– asigurarea sănătății și siguranței la locul de muncă, dialogul cu comunitățile locale și acțiuni pentru dezvoltarea acestor comunități;
– respectarea drepturilor omului;
– măsuri anti-corupție și de prevenire a oferirii de mită;
– diversitatea la nivelul stucturilor de management.
Directiva se aplică numai pentru companiile cu peste 500 de angajati, IMM-urile nefiind obligate să raporteze, din cauza costurilor prea mari în comparație cu beneficiile.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunță o creștere de 3% a RCA-ului în 2015.
Tariful mediu pentru asigurările RCA ar putea să crească marginal, cu doar 3%, în 2015, potrivit prognozei Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Raportările ASF arată că, în prima parte a anului 2014, tariful mediu RCA a crescut cu 3%, la 515 lei. Pe segmentul RCA, pe ansamblul pieţei româneşti, costurile societăţilor de asigurare reprezintă 117% din totalul primelor de asigurare încasate, un dezechilibru ce pune în pericol despăgubirea adecvată a asiguraţilor.
Autoritatea de Supraveghere Financiară nu a renunțat la măsura limitării comisionului brokerilor pentru asigurările de răspundere civilă auto și susține că va aplica această măsură dacă în trei luni de zile nu scad costurile de intermediere.
Conform statisticilor, în România, din 100 polițe RCA în 7-10 cazuri sunt solicitate despăgubiri, comparativ cu un procentaj de numai 2% – media europeană, acest fapt fiind considerat unul din factorii care au influențat creșterea RCA.


Publicat la: