Noi acte administrativ fiscale valabile fara stampila si semnatura organului fiscal emitent.

1. Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 17 noiembrie-21 noiembrie 2014

Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1536/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale.
Ordinul MFP 1536/2014 introduce noi acte administrative fiscale pentru a căror emitere nu mai este prevăzută semnarea și ștampilarea ca cerință esențială pentru valabilitatea lor. Astfel, sunt valabile fără semnătura și ștampila organului emitent și următoarele acte:
– Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale;
– Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor;
– Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate;
– Titlurile executorii;
– Somațiile;
– Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii;
– Adresa de înștiințare privind înființarea popririi asupra disponibilităților bănești etc.

Ordinul Institutului Național de Statistică nr. 567/2014 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2015.
Actul normativ stabilește pragurile valorice Intrastat pentru anul 2015: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.
Obligația furnizării datelor Intrastat revine acelor operatori economici care sunt înregistrați ca fiind plătitori de taxă pe valoare adaugată, realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene și a căror valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri, pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri respectiv expedieri, depășeste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.
Termenul limită de transmitere a datelor Intrastat la Institutul Național de Statistică îl reprezintă întotdeauna data de 15 a lunii următoare celei de referință, chiar dacă într-o lună aceasta este o zi liberă, precum sâmbăta sau duminica. Totuși, declarația poate fi depusă online și în prima zi lucrătoare care urmează datei de 15 (dacă aceasta este o zi liberă), fără penalități.

2. Știri juridice.

Ministerul Fondurilor Europene încurajează intreprinderile mici și mijlocii să aplice în continuare la facilitățile de finanțare JEREMIE.
JEREMIE este o initiativa de sprijinire a accesului la finantare al intreprinderilor mici si mijlocii, prin instrumente financiare finantate din fondurile structurale alocate statelor membere. Initiativa JEREMIE este finantata in Romania prin Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.
Garanția oferită de programul JEREMIE reprezintă 80% din valoarea creditului și poate fi obținută cu comision de garantare zero. Creditul garantat trebuie să fie unul nou, urmând a fi utilizat pentru activități desfășurate pe teritoriul României, în sectoare de activitate precum industrie, comerț, turism, construcții, servicii etc.
Instrumentul garantează credite de investiții sau facilități revolving sau non-revolving pentru capital de lucru. Prin intermediul acestei facilități au fost acordate deja 2.900 de noi credite pentru investiții și capital de lucru în valoare totală de peste 280 mil. EUR.

Desemnarea administratorului/lichidatorului judiciar. Excepție de neconstituționalitate respinsă.
Prin Decizia e nr. 531/2014 Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 alin. (2¹) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.
Potrivit art. 19 alin. (2 ind. 1) din Legea nr. 85/2006, în cadrul primei şedinţe a adunării creditorilor sau ulterior, creditorii care deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor pot decide desemnarea unui administrator judiciar/lichidator, stabilindu-i şi remuneraţia.
În motivarea soluției de respingere, Curtea a reținut că opţiunea legiuitorului pentru criteriul valorii, şi nu pentru cel al numărului creditorilor, este justificată de principalul obiectiv al procedurii insolvenţei, respectiv recuperarea creanţelor asupra averii debitorului. Or, în măsura în care repartizarea sumelor ce rezultă din lichidarea bunurilor debitorului se face, în cadrul aceleiaşi clase de creditori, proporţional cu valoarea creanţelor, este firesc ca deciziile privitoare la aspectele importante ale procedurii să fie luate prin raportare la valoarea creanţelor, iar nu la numărul creditorilor.
În acelaşi sens, Curtea a mai reţinut că, în ipoteza normei legale criticate, un singur creditor deţine cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor, ceea ce face inutilă consultarea adunării creditorilor pentru desemnarea unui administrator judiciar sau a unui lichidator ori pentru confirmarea celui provizoriu, din moment ce hotărârea s-ar putea lua în adunarea creditorilor numai cu majoritatea specială prevăzută de lege, şi anume numai cu votul acestui creditor care deţine cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor.


Publicat la: