O noua schema de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie.

1. Modificări importante apărute în Monitorul Oficial al României în perioada 29.09. 2014 – 03.10.2014

HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie.
Actul normativ reglementează o schemă de ajutor de stat prin intermediul căreia se vor finanța, cu sume nerambursabile, costurile cu activele corporale și necorporale, cheltuielile legate de închirierea construcțiilor aferente învestițiilor inițiale.
Pentru a putea beneficia de ajutorul de stat conform schemei, întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să fie înregistrare conform legii societăților; să realizeze o investiție inițială în România; să nu înregistreze debite restanțe la bugetul de stat; să nu intre în categoria întreprinderilor în dificultate; să nu se afle în procedura de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporată a activității; să nu facă obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat; să nu fi beneficiat de alte ajutoare de stat regionale; să nu fie închis o activitate identică sau similară în spațiul economic european în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acordare a finanțării.
Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure o contribuţie financiară de cel puţin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.
Potrivit hotărârii, se vor putea emite acorduri pentru finanțare până la data de 31 decembrie 2020. Plata ajutorului de stat se va efectua în perioada 2015-2023, in baza acordurilor pentru finanțare emise. Bugetul maxim al schemei este de 2,7 miliarde lei, iar bugetul anual este de 450 milioane lei.

Ordinul nr. 354/2014 al Consiliului Concurenţei privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei.
Conforn noului act normativ, procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.
De asemenea decizia Consiliului Concurenţei prin care se constată şi se aplică sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 21/1996 constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.
În caz de neprezentare a documentului prin care se face dovada achitării amenzii stabilite prin decizie, Consiliul Concurenţei, prin direcţiile care au investigat cazul, va transmite copia acesteia la organele de specialitate ale ANAF în a căror rază teritorială îşi are sediul/domiciliul contravenientul, spre executare, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de contestare.

2. Stiri Generale

Inițiativa legislativă privind insolvența persoanelor fizice a primit avizul favorabil din partea Guvernului.
Proiectul de lege prevede că debitorii de bună-credință care au datorii sau rate la bănci și care ajung în imposibilitate de plată, trebuie să beneficieze de prevederi legislative clare și coerente care să îi protejeze.
Actul normativ ajută persoanele fizice fără activități antreprenoriale să ramburseze datoriile pe baza unui plan sau prin lichidarea bunurilor proprii.
Va fi considerat în imposibilitate de plată debitorul care în decurs de peste 30 de zile de la scadență a două sau mai multe datorii este incapabil de a le achita față de doi sau mai mulți creditori. Debitorul va avea dreptul să depună o cerere de insolvență și să propună un plan pentru rambursarea datoriilor.
Și creditorul va putea cere insolvența unui debitor persoană fizică dacă deține impotriva acestuia o creanță a cărei valoare depăsește suma de 25.000 lei și face dovada că debitorul nu va avea capacitatea de a o achita la momentul scadenței acesteia.

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) va lansa o schemă de finanțare pentru afaceri de tip start-up.
În luna octombrie MFE va lansa o schema de finanțare în valoare de 150 de milioane de euro pentru afacerile de tip start-up.
Proiectul vizează tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, care vor primi finanțare pentru proiectele lor în mai multe etape: contactarea și selectarea tinerilor, după care urmează o perioadă de antreprenoriat cu tinerii selectați; în această etapă se vor finanța cu 25.000 de euro ideile de start-up; în etapa următoare cele mai bune idei vor mai primi o finanțare între 50 și 200.000 euro; în ultima etapă, proiectele cu cea mai mare valoare adăugată vor fi lansate în economie, statul subvenționând partea de cost a finanțării.
Prin intermediul acestei scheme de finanțare statul va putea deveni acționar în afacerile selectate.


Publicat la: