Directiva privind protectia datelor cu caracter personal se aplica si inregistrarilor video realizate de sistemele de supraveghere personale

1. Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 15 decembrie 2014 – 4 ianuarie 2015

Ordinul ANAF nr. 3998/2014 privind modificarea si completarea Ordinului ANAF nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a TVA formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România.

Actul normativ modifică dispozițiile cu privire la soluționarea cererilor de rambursare TVA depuse de către persoanele impozabile nestabilite în UE care utilizează regimul special de TVA, respectiv regimul prevăzut de art. 152 ind. 4 Cod Fiscal. O persoană impozabilă care utilizează acest regim special de TVA va putea exercita dreptul de deducere a TVA-ului prin rambusarea taxei aferente importurilor și achizițiilor de bunuri și servicii efectuate în România, conform art. 147 ind.2 alin. 1 lit. b) Cod Fiscal, chiar dacă persoana impozabilă stabilită în România cu care s-a aflat in raporturi contractuale nu ar avea dreptul la o compensație similară în ceea ce privește taxa sau un alt impozit similar, în condițiile reglementate de legea țării în care își are sediul persoana impozabilă nestabilită.
Astfel, nu va mai fi necesară verificarea de către organul fiscal competent pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor a existenței acordurilor sau declarațiilor de reciprocitate în ceea ce privește rambursarea TVA între Romania și țara solicitantului.
Aceste dispoziții legale au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.
Actul normatic cuprinde reglementări referitoare la:
– Categoriile de entități care au obligația de rapotare;
– Formatul și conținutul situațiilor financiare anuale;
– Principiile contabile și regulile de recunoaștere;
– Regulile generale de evaluare a elementelor din situațiile financiare anuale;
– Regulile de întocmire, prezentare, auditare a situațiilor financiare anuale;
– Planul de conturi general;
– Conținutul și funcționarea conturilor.
Acest ordin a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

2. Știri juridice

CJUE: înregistrările video, realizate de sistemele de supraveghere personale, intră sub incidența Directivei privind protecția datelor cu caracter personal
Prin hotărârea pronunțată în cauza C-212/13 Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a statuat că Directiva privind protecția datelor cu caracter personal se aplică în cazul unei înregistrări video realizate cu ajutorul unui sistem de supraveghere video instalat de o persoană pe locuința sa de familie și îndreptat spre drumul public. Cu toate acestea, directiva permite evaluarea interesului legitim al acestei persoane de a-și proteja proprietatea, sănătatea și viața, precum și cele ale familiei sale.
CJUE a reliefat faptul că noțiunea „date cu caracter personal”, în sensul directivei, include orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice. În consecință, imaginea unei persoane înregistrată de o cameră video constituie o dată cu caracter personal, întrucât permite identificarea persoanei vizate.
De asemenea, supravegherea video care cuprinde înregistrarea și stocarea unor date cu caracter personal intră în domeniul de aplicare al directivei, întrucât constituie o prelucrare automată a acestor date.
Nu în ultimul rând, Curtea constată că excluderea prevăzută de directivă în legătură cu prelucrarea datelor efectuată de o persoană fizică în cursul unor activități exclusiv personale sau domestice trebuie interpretată în mod strict. Astfel, o supraveghere video care se extinde la spațiul public și care, în consecință, este îndreptată în afara sferei private a persoanei care efectuează prelucrarea datelor, aceasta nu poate fi considerată drept o activitate exclusiv „personală sau domestică”.

Zilele libere pentru anul 2015
Codul Muncii stabilește pentru anul 2015 un număr de 12 sărbatori legale, ce reprezintă zile libere pentru salariați.
Zilele nelucrătoare prevăzute de legislația muncii pentru anul 2015 sunt:
– 1 si 2 ianuarie;
– prima si a doua zi de Paşti – aceste zile sunt în 12 şi 13 aprilie;
– 1 mai;
– prima şi a doua zi de Rusalii – aceste zile sunt în 31 mai şi 1 iunie;
– Adormirea Maicii Domnului – 15 august;
– Sfântul Andrei – 30 noiembrie;
– 1 decembrie – Ziua Naţională a României;
– prima şi a doua zi de Crăciun – 25 şi 26 decembrie.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp