OUG nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Principalele modificări aduse Codului Fiscal privesc posibilitatea de a deduce, începând din 2012, sumele cheltuite pe carburant pentru maşinile folosite în transportul de persoane, cu maximum nouă locuri, precum şi TVA aferentă achiziţiei de autoturisme, în limita a 50%.
Totodată, noul act normativ clarifică şi situaţia tranzacţiilor efectuate de un contribuabil inactiv. Astfel, firmele inactive nu mai au dreptul să deducă cheltuielile şi TVA aferentă unor operaţiuni realizate pe perioada de inactivitate, dar au obligaţia de plată a oricărui impozit prevăzut de Codul fiscal pe aceeaşi perioada. În acest sens, beneficiarii care cumpăra bunuri/servicii de la un contribuabil inactiv nu mai au drept de deducere a cheltuielilor şi a TVA-ului, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.
Totodată, actul normativ aduce completări art.11 Cod fiscal, potrivit cărora persoanele impozabile, pentru care autoritatea fiscală a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, nu vor avea dreptul să deducă taxa aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii, dar vor avea obligaţia de plată a TVA în situaţia în care desfăşoară activităţi economice în perioada în care nu sunt înregistraţi în scopuri de TVA. De asemenea, beneficiarii care cumpără bunuri/servicii de la aceşti contribuabili nu vor avea posibilitatea deducerii TVA, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.
În plus, OUG 125/2011 instituie, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se determină pe baza de norme de venit, obligaţia de a completa rubrica de încasări din Registrul-jurnal de încasări şi plăţi. Anterior, aceştia nu aveau obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă pentru activitatea respectivă.
De asemenea, actul normativ îi obligă pe contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi sunt impuşi pe baza normelor de venit sa treacă la determinarea venitului net anual în sistem real, daca în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 Euro.
În domeniul TVA, OUG nr. 125/2011 prevede că organele fiscale au dreptul să anuleze înregistrarea în scopuri TVA a unei persoane impozabile dacă aceasta:
–    este declarată inactivă;
–    a intrat in inactivitate temporara, înscrisă în Registrul Comerţului;
–    asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal;
–    nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de TVA, dar nu este în inactivitate/inactivitate temporara. Aceste prevederi se aplică numai în cazul persoanelor pentru care perioada fiscală este luna sau trimestrul;
–    în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristica, şi pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/ prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare;
–    persoana nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA.
De asemenea, se introduce posibilitatea ca persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care nu au depăşit plafonul de scutire de 119.000 lei, în anul precedent, să poată solicita scoaterea din evidenţă şi aplicarea regimului special de scutire, oricând în cursul anului următor, cu condiţia să nu depăşească plafonul de scutire nici până la data solicitării scoaterii din evidenţă.
În ceea ce priveşte contribuabilii care au obligaţia de a solicita înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari, este necesară depunerea cazierului judiciar  numai pentru asociaţii care deţin cel puţin 5% din capitalul social.
Pe de altă parte, Guvernul a decis că se datorează contribuţii sociale atât pentru remuneraţia administratorilor societăţilor comerciale, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie, cât şi pentru indemnizaţiile lunare de neconcurenţă prevăzute în contractele individuale de muncă.
În acelaşi timp, actul normativ stabileşte că nu sunt datorate contribuţii sociale pentru sumele primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a 2,5 ori indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile publice, precum şi partea care depăşeşte această limită în cazul angajatorilor persoane juridice şi fizice plătitoare de impozit pe profit şi respectiv, impozit pe venit;
Sunt exceptate de la plata contribuţiilor şi primele aferente asigurărilor profesionale, asigurărilor de pensii ocupaţionale, asigurărilor la un fond de pensii facultative şi asigurărilor voluntare de sănătate, suportate de angajator pentru salariaţii proprii, în limitele de deductibilitate prevăzute de lege, după caz.
În mod similar, sunt exceptate de la plata contribuţiilor de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări pentru şomaj indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp