CIRCULARA 1/2010 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna ianuarie 2010

Pentru luna ianuarie 2010 nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR este de 8,00% pe an.

ORDINUL 14/2010 privind dovedirea absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar în vederea recalculării pensiei. Persoanele care se regăsesc în situaţiile anume prevăzute de Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar, cu modificările ulterioare, au obligaţia ca până la sfârşitul lunii ianuarie 2011 să prezinte casei teritoriale de pensii documentul original care atestă îndeplinirea condiţiilor privind forma de învăţământ şi durata studiilor.

ORDINUL 6/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA. Se stabileşte procedura de aprobare a perioadei fiscale semestriale sau anuale, pentru toate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul fiscal, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de norme, atât pentru persoanele stabilite în România, cât şi pentru cele nestabilite în România.
ORDINUL 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de TVA. Se aprobă modelul şi conţinutul „Declaraţiei de înregistrare fiscală/Declaraţiei de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar, care se înregistrează direct (090)”; „Declaraţiei de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţiei de menţiuni pentru alte persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii (091); „Declaraţiei de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţiei de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)”; „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)”.

ORDINUL 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii. Prin actul  normativ se aprobă modelul şi conţinutul formularului 313 – „Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii”. Instrucţiunile de completare a formularului sunt prevăzute în anexa.

ORDINUL 4/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene. Prin actul normativ se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: „Decizie de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene”; „Decizie privind stabilirea diferenţelor de TVA rambursată în condiţiile art. 147^2 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”.

ORDINUL 3/2010  pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene. Prin actul normativ se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: „(318) – Cerere de rambursare a TVA pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal”; „(319) – Declaraţie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 49^1 alin. (8) din normele metodologice”. Instrucţiunile de completare a formularelor sunt prevăzute în anexa.

ORDINUL 14/2010 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale. Inspecţia fiscală poate fi suspendată de către conducătorul activităţii de inspecţie fiscală competent, la propunerea şefului de serviciu şi a organelor de inspecţie fiscală care efectuează inspecţia fiscală, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii şi numai dacă neîndeplinirea acesteia împiedică finalizarea inspecţiei fiscale. Propunerea de suspendare va fi făcută în scris de către organele de inspecţie fiscală prin întocmirea unui referat, supus pentru avizare şefului de serviciu coordonator. În cazul avizării, referatul va fi supus aprobării conducătorului activităţii de inspecţie fiscală. Referatul aprobat de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală va fi anexat la raportul de inspecţie fiscală, încheiat la finalizarea inspecţiei fiscale. Data de la care se suspendă acţiunea de inspecţie fiscală va fi comunicată în scris contribuabilului. După încetarea condiţiilor care au generat suspendarea, inspecţia fiscală va fi reluată, data acesteia fiind comunicată în scris contribuabilului.

HG 37/2010 pentru modificarea şi completarea HG nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor. Potrivit actului normativ angajatorii vor plăti o amendă cuprinsă între 1.500 şi 20.000 de lei pentru fiecare contract de muncă neînregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu cu o zi înaintea începerii activităţii, precum şi o amendă cuprinsă între 3.500 şi 5.000 de lei pentru completarea acestuia cu date eronate. În plus, este prevăzută şi înregistrarea în registru a datei şi temeiului încetării contractului individual de muncă la data încetării contractului individual de muncă. Angajatorii au obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenţă a salariaţilor, de a-l prezenta inspectorilor de muncă la solicitarea acestora şi de a-l transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul, după caz, în termen de 20 de zile de la data angajării primului salariat şi de 5 zile de la introducerea oricărei modificări.

ORDINUL 62/2010 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I 2010. Pentru semestrul I 2010, începând cu luna februarie, valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 370 lei.

LEGEA 11/2010 bugetului de stat pe anul 2010. Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2010 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii. Data intrării în vigoare a prezentului act normativ este 30.01.2010.

LEGEA 12/2010 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010. Potrivit bugetului asigurărilor sociale, contribuţiile rămân la nivelul din 2009 şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie. Bugetul asigurărilor sociale de stat stabileşte cotele de contribuţie ale angajaţilor şi ale angajatorilor, care se vor aplica începând cu veniturile aferente lunii ianuarie, care au ca termen de calcul, declarare şi plată data de 25 februarie 2009. Aşadar, cotele de contribuţie de asigurări sociale vor fi: 31,3% pentru condiţii normale de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 20,8% datorată de angajatori; 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 25,8% datorată de angajatori; 41,3% pentru condiţii speciale de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 30,8% datorată de angajatori. În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale, datorată de angajaţi, este inclusă şi cota de 2,5% aferentă fondurilor de pensii administrate private. Contribuţia datorată la bugetul asigurărilor de şomaj va fi de 0,5%, atât în cazul angajatorilor, cât şi în cazul angajaţilor. În schimb, contribuţia datorată la bugetul asigurărilor de şomaj de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj va fi de 1%. În plus, contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale va fi de 0,25%. Cotele de contribuţii datorate de angajatori, în funcţie de clasa de risc, vor fi între 0,15% şi 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar. Cotele se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010. Potrivit proiectului de buget, valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei şi se aplică începând cu 1 ianuarie 2010. Totodată, salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2010 este de 1.836 lei.

ORDINUL 101/2010 privind modificarea din oficiu a vectorului fiscal pentru contribuabilii care la 31 decembrie 2009 erau înregistraţi ca plătitori pe venitul microîntreprinderilor. Vectorul fiscal al contribuabililor care la 31 decembrie 2009 erau înregistraţi în evidenţele fiscale ca plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor se modifică începând cu 1 februarie 2010, de către organul fiscal competent. Începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2010, cu termen de declarare 25 februarie 2010, contribuabilii care la 31 decembrie 2009 erau înregistraţi în evidenţele fiscale ca plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor se înregistrează ca plătitori de impozit pe profit. Începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2010, cu termen de declarare 25 februarie 2010, se înregistrează, din oficiu, luna calendaristică drept perioadă fiscală pentru plata impozitelor şi contribuţiilor aferente veniturilor din salarii, pentru contribuabilii anterior menţionaţi.

ORDINUL 77/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”. Formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adaugată” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

ORDINUL 76/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”. Actul normativ cuprinde dispoziţii referitoare la completarea si depunerea acestui formular, conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexă. De asemenea, procedura de gestionare a declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare este stabilită tot în anexa actului normativ.

ORDINUL 55/2010 privind transportul pacienţilor care nu se află în stare critică efectuat de către serviciile publice de ambulanţă. Costul transportului cu ambulanţa al pacienţilor care nu se află în stare critică şi nu necesită internare, va fi decontat de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, în funcţie de distanţa parcursă de ambulanţă, fără alte costuri suplimentare, iar transportul interclinic nu va mai fi taxat, potrivit unui ordin al Ministerului Sănătăţii. În acelaşi timp, se va asigura şi plata costului de bază a transportului, urmând a se reglementa transportul interspitalicesc al pacienţilor care nu se află în stare critică, astfel încât transportul între unităţile sanitare publice a pacienţilor care nu necesită asistenţă medicală avansată se va efectua fără adăugarea de costuri suplimentare. Totodată, prin noua reglementare, spitalele care deţin ambulanţe de tip A1 şi A2 sunt obligate să le utilizeze cel puţin pe durata programului normal de lucru. Transportul pacientului în stare critică rămâne, însă, nemodificat.

HG 69/2010 pentru completarea HG 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora. Actul normative stabileşte că impresiunile digitale sunt prelevate sub forma unei amprente plane a degetului arătător de la ambele mâini.

OG 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010. Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul juridic privind condiţiile generale pentru acordarea ajutoarelor de stat în agricultură, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 2007-2013, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 319 din 27 decembrie 2006, pentru realizarea unor producţii competitive şi în scopul asigurării securităţii alimentare a populaţiei şi pentru protejarea mediului.


Publicat la: