O.U.G. nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Noul act normativ transpune în Legea achiziţiilor publice nr. 34/2006 prevederile Regulamentului CE nr. 1251/2011 de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE şi 2009/81/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, în ceea ce priveşte pragurile de aplicare a acestora în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice.

Ordonanţa de urgenţă menţine pragul pentru achiziţiile directe, acesta fiind în continuare echivalentul în lei a 15.000 de euro, însă ajusteaza pragurile peste care există obligaţia efectuării unei publicităţi la nivel european, în sensul corelării cu noile prevederi europene.

Astfel, publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru contractul de concesiune de lucrări publice în toate situaţiile în care valoarea estimată a acestuia este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5 milioane euro.

Pentru flexibilizarea procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică se instituie obligaţia notificării în S.E.A.P., de către autorităţile contractante, a achiziţiilor directe care depăşesc echivalentul în lei a 5.000 de euro fără T.V.A.

Alte prevederi se referă la reducerea de la 14 zile la 10 zile a termenului de verificare a documentaţiilor de atribuire de către A.N.R.M.A.P.
Se reglementează un termen de trei zile pentru evaluarea documentaţiilor de atribuire, care reprezintă o revenire la o documentaţie respinsă de A.N.R.M.A.P. si un termen de două zile pentru verificarea eratelor la invitaţiile de participare.

Actul normativ aduce şi o serie de completări şi clarificări în soluţionarea contestaţiilor. Astfel, se introduce prevederea conform căreia, decizia motivată a Consiliului privind modul de soluţionare a contestaţiei se publică de către autoritatea contractanta în S.E.A.P. în termen de 5 zile de la data primirii, fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale părţilor, la datele cu caracter personal, precum şi la acele informaţii pe care operatorul economic le precizează în oferta sa ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.

Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se vor soluţiona în primă instanţă de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante. În vechea reglementare, era competentă secţia comercială a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante.

Ordinul C.S.A. nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule 

Prin prezentul ordin se introduce menţiunea că pentru vehiculele pentru care se solicită asigurarea în vederea înmatriculării/înregistrării în România, asigurătorii RCA au obligaţia să solicite dovada înregistrării fiscale a vehiculului respectiv pe numele noului proprietar..

Asigurătorii RCA au obligaţia să solicite toate informaţiile necesare pentru evaluarea riscului, conform propriilor criterii stabilite în tariful de primă şi să verifice corectitudinea informaţiilor privind datele de identificare şi tehnice ale vehiculului, precum şi ale proprietarului/utilizatorului acestuia.

Se abrogă dispoziţiile referitoare la sistemul de corectare a primei de asigurare de bază, care permitea până în prezent acordarea unor reduceri cumulate/succesive până la un nivel maxim de 25%.

Totodată, pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente produse începând cu anul 2012, la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României (B.N.R.).

Pe de altă parte, pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente produse începând cu anul 2012, la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de B.N.R..

Actul normativ mai stabileşte că limitele de despăgubire vor fi revizuite din 5 în 5 ani, în funcţie de evoluţia indicelui european al preţurilor de consum (IEPC) stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind indicii armonizaţi ai preţurilor de consum.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp