LEGE nr. 230/2011 pentru aprobarea OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

Actul normativ prevede că plata drepturilor de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2011, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:
– În anul 2012 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;
– În anul 2013 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;
– În anul 2014 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
– În anul 2015 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
– În anul 2016 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.
În cursul termenului prevăzut anterior orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

LEGE nr.251/2011 pentru modificarea OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
Beneficiază de ajutor public judiciar persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 300 lei. În acest caz, sumele care constituie ajutor public judiciar se avansează în întregime de către stat.
Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează sub nivelul de 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%.
Sumele reprezentând limitele de venit şi limita maximă ce se poate acorda ca ajutor public judiciar se pot modifica prin hotărâre a Guvernului.

ORDIN nr.14/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule
Principalele modificări aduse de noile reglementări vizează faptul că asigurătorii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile ce decurg din polițele RCA sau şi le îndeplinesc defectuos, vor plăti, pentru fiecare zi de întârziere, penalizări de 0,2% din valoarea despăgubirii cuvenite.
Asiguratorul RCA este obligat la plata despăgubirii dacă, în termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii daunei, nu a notificat păgubitului respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii. Termenul în care asiguratorul are obligația de a comunica asiguratului/păgubitului intenția de a desfăşura investigații a fost redus de la 10 zile la 5 zile lucrătoare.
În cazul daunelor pentru care valoarea reparaţiilor este posibil să depăşească valoarea vehiculului avariat, asiguratorul are obligaţia de a comunica păgubitului, în termen de 10 zile de la data avizării daunei, valoarea maximă a despăgubirii ce poate fi acordată.
Începând cu anul 2012, sistemul bonus-malus se va aplica şi asiguraţilor persoane juridice. Sistemul bonus-malus se referă la majorarea primei de asigurare în funcţie de numărul de daune produse şi plătite.
Începând cu anul 2012 cresc şi limitele de despăgubire, astfel ca pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire pentru aceste riscuri se stabileşte la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României. Pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire pentru aceste riscuri se stabileşte la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României.

LEGE nr.220/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Prin noul act normativ legiuitorul a introdus în domeniul asigurărilor de sănătate sistemul coplăţii. Coplata este definită ca fiind contribuţia asiguratului la sistemul de sănătate, încasată suplimentar faţă de cea decontată din fondul naţional unic al asigurărilor de sănătate.
Astfel persoanele asigurate în sistemul de sănătate sunt obligate să plătească o parte din costurile aferente unor servicii medicale.
De la coplată vor fi scutiţi copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 și 26 de ani dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă. De asemenea nu vor plăti costurile serviciilor bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de MS pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse precum şi  pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună.
Suma prevăzută drept coplată se va calcula procentual din valoarea serviciilor medicale. Aceasta nu poate depăşi a douăsprezecea parte din valoarea veniturilor nete anuale realizate.
Coplata va reprezenta o suma de bani în limita a cel mult 600 de lei pe an calendaristic. Peste aceasta suma, orice act medical va fi gratuit.
Legea prevede însă posibilitatea ca toate costurile generate de coplată să fie suportate de asigurările voluntare de sănătate de tip complementar.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp