ORDIN 2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, au calitatea de mari contribuabili primele 3.000 de persoane juridice române, inclusiv entităţile rezultate în urma divizării ori a fuziunii cu alţi contribuabili şi exclusiv instituţiile publice, selectate descrescător potrivit criteriilor de selecţie prevăzute de lege.
Criteriul de bază, denumit şi criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 4 indicatori calculaţi pe ultimii 2 ani consecutivi celui în care se face actualizarea, selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii, care arată importanţa fiecărui indicator, astfel: volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili – 40%; volumul veniturilor din activitatea de exploatare – 30%; volumul cheltuielilor cu personalul – 15%; volumul activelor imobilizate corporale şi necorporale (total) – 15%.
Sediile secundare ale marilor contribuabili care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov sunt administrate de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili. Sediile secundare ale marilor contribuabili, altele decât cele de pe teritoriul municipiului Bucureşti,sunnt administrate de administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene pe a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.
Contribuabilii nou-înfiinţaţi, care îndeplinesc criteriile de selecţie, vor fi preluaţi spre administrare de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili în termen de 10 zile de la data autorizării sau de la data înregistrării lor la registrul comerţului, după caz.
Contribuabilii mari aflaţi în procedura insolvenţei în conformitate cu prevederile legale privind procedura insolvenţei, vor fi scoşi din administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care sentinţa prin care a fost deschisă procedura insolvenţei a rămas irevocabilă şi vor fi predaţi spre administrare, pe bază de protocol de predare-primire, organelor fiscale teritoriale care au competenţă în administrarea acestora.

ORDIN 2.731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti
Începând cu data de 1 ianuarie 2011, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administrează contribuabilii, persoane juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, care au domiciliul fiscal în raza teritorială a judeţelor sau a municipiului Bucureşti,inclusiv entităţile rezultate în urma divizării ori a fuziunii cu alţi contribuabili.
Criteriile de selecţie pentru contribuabili mijlocii sunt calsificate in doua categorii. Un prim criteriul de bază, in constituie rezultatul agregării a 4 indicatori calculaţi pe ultimii 2 ani consecutivi celui în care se face actualizarea astfel:volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili – 40%; volumul veniturilor din activitatea de exploatare – 30%; volumul cheltuielilor cu personalul – 15%; volumul activelor imobilizate corporale şi necorporale (total) – 15%.
Cel de al doilea criteriu, îl constutie criteriul insolvenţei şi presupune că sunt contribuabili mijlocii, contribuabili cu domiciliul fiscal pe raza fiecărui judeţ, aflaţi în procedura insolvenţei, care au creanţe fiscale mai mari de 3 milioane lei.
Contribuabilii rezultaţi în urma divizării unui contribuabil mijlociu vor fi administraţi în continuare în condiţiile prezentului ordin. Contribuabilul nou-rezultat din fuziunea unui contribuabil mijlociu cu un alt contribuabil va fi administrat de către administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene.
Dacă un contribuabil care nu se înscrie în categoria contribuabililor mijlocii absoarbe prin fuziune un contribuabil mijlociu, acesta va fi preluat spre administrare de administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, în termen de 10 zile de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului.

OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează drepturile care se acordă persoanelor ai căror copii se nasc începând cu data de 1 ianuarie 2011, precum şi persoanele care au adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore.
Începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit pot beneficia opţional de următoarele drepturi: concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, precum şi de o indemnizaţie lunară; concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară.
Indemnizaţia lunară prevăzută pentru comcediul de un an se stabileşte în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei. Indemnizaţia lunară prevăzută pentru concediul de 2 ani se stabileşte în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 1.200 lei.
Pentru copilul cu handicap concediul pentru creşterea copilului se acordă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, iar indemnizaţia aferentă se acordă în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei.
Cuantumul indemnizaţiilor lunare prevăzute se majorează cu 600 lei pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.
După împlinirea de către copil a vârstei de un an, cu excepţia copilului cu handicap, persoanele care au optat pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului de un an au dreptul la concediu fără plată pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani.
Persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului de până la un an, obţin venituri supuse impozitului pe venit, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 500 lei pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.
Indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie prevăzute de prezenta OUG beneficiază, opţional, oricare dintre părinţii fireşti ai copilului.
Drepturile prevăzute de OUG reprezentând indemnizaţie, stimulent de inserţie sau alocaţie de stat pentru copii se acordă la cerere.
Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

OUG 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Potrivit noilor reglementări benefciază de asigurare, fără plata contribuţiei pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei. Pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate de 5,5%, calculată pentru diferenta între cuantumul pensiei şi această limită şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi.
Prevederile ordonantei se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011.

OUG 108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
Noile reglementari modifica cunatumul indemnizatiei şi cazurile de neacordare a acesteia.
Astfel, indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor cu un stagiu de cotizare de cel putin un an, pe o perioadă de 6 luni şi al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data stabilirii acesteia, iar nu 75% din salariul de bază minim brut pe ţară, ca în prezent.
În plus, se prevede că nu vor beneficia de indemnizaţie de şomaj persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.
Prevederile ordonantei se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp