ORDINUL 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Reglementările prevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, şi publicare a situaţiilor financiare anuale, unele reguli privind contabilitatea de gestiune, Planul de conturi general, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile. Acestea stabilesc, de asemenea, reguli privind organizarea şi conducerea contabilităţii şi raportările efectuate în conformitate cu cerinţele instituţiilor statului, pentru uzul tuturor categoriilor de utilizatori.

LEGEA 335/2009 privind respingerea OUG 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, act normativ care prevedea că autovehiculele a căror capacitate cilindrică nu depăşeşte 2.000 cmc şi care se înmatriculează pentru prima dată în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene începând cu data de 15 decembrie 2008 se exceptează de la obligaţia de plată a taxei pe poluare pentru autovehicule.

LEGEA 341/2009 pentru completarea art. 5 din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. Legea vizează completarea art. 5 din OUG 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, în sensul acordării concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv până la 3 ani şi a îndemnizaţiei lunare aferente, părintelui supravieţuitor, în cazul în care părintele beneficiar al acestor drepturi decedează.

LEGEA 334/2009 privind aprobarea OUG 65/2009 pentru modificarea OG 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, modificare care prevede că în cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului, consumatorului îi poate fi solicitată achitarea, fără întârzieri nejustificate, a cheltuielilor aferente serviciului deja furnizat, în conformitate cu clauzele contractuale, fără alte costuri suplimentare. Executarea contractului poate începe numai după ce consumatorul şi-a dat consimţământul în acest sens.

LEGEA 343/2009 privind aprobarea OUG 200/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, care prevede că începând cu anul 2010, beneficiază de accize specifice reduse şi producătorii de bere care deţin instalaţii de fabricaţie cu o capacitate nominală ce depăşeşte 200.000 hl/an, estimează o producţie anuală sub cantitatea de 200.000 hl/an şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute de lege, cu condiţia înştiinţării autorităţii fiscale competente în termenul prevăzut prevăzut de lege.

LEGEA 331/2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea 53/2003 – Codul muncii. De la data intrării în vigoare a noilor prevederi, amenzile aplicate angajatorilor pentru munca la negru vor fi cuprinse între 3.000 şi 4.000 lei. Răspunderea penală revine, după caz, directorului, directorului executiv, administratorului, reprezentantului legal al angajatorului-persoană juridică, respectiv altei persoane împuternicite de către angajatorul-persoană juridică, angajatorului-persoană fizică ori reprezentantului legal sau altei persoane împuternicite de către angajatorul-persoană fizică.

LEGEA 354/2009 privind aprobarea OUG 36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române 21/1991. Printre modificările legislative pot fi amintite cele referitoare la faptul că persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetăţenia română, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. De asemenea, persoanele prevăzute de lege care au domiciliul sau reşedinţa în România pot depune cererea de redobândire ori acordare a cetăţeniei române la Direcţia cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, după obţinerea dreptului de şedere, potrivit legii.

CIRCULARA 43/2009 privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută. Începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie – 23 decembrie 2009 rata rezervei minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută cu scadenţa mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare şi mijloacele băneşti în valută cu scadenţa reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare, care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, se stabileşte la un nivel de 25%.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp