Procedura de urmat în fața Fondului de Garantare a Asiguraților de către creditorii societății City Insurance S.A.

În contextul în care Autoritatea de Supraveghere Financiară a dispus retragerea autorizației de funcționare a societății de asigurare-reasigurare City Insurance SA, măsură instituită prin Decizia nr. 1148/17.09.2021, publicată în Monitorul Oficial la data de 27.09.2021, în prezent este necesară parcurgerea unei proceduri speciale în vederea avizării și recuperării despăgubirilor datorate de către asigurator, procedură care se desfășoară în fața Fondului de Garantare a Asiguraților (în continuare FGA).
Potrivit art. 12 alin. (1) din Legea 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților: „Orice persoană care invocă vreun drept de creanţă împotriva asigurătorului ca urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o poliţă de asigurare valabilă, între data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară de retragere a autorizaţiei de funcţionare şi constatare a existenţei indiciilor stării de insolvenţă a asigurătorului şi data încetării contractelor de asigurare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, poate solicita deschiderea dosarului de daună printr-o cerere adresată Fondului; în vederea încasării indemnizaţiilor/despăgubirilor cuvenite de la Fond, acesta va formula o cerere de plată motivată, în condiţiile art. 14.”
În ipoteza în care la data retragerii autorizației de funcționare exista deja deschis un dosar de daunăla asigurator, este suficient a se transmite o solicitare scrisă către FGA în vederea efectuării de constatări suplimentare, în condițiile art. 12 alin. 1 indice 2 din Legea 213/2015.
Însă, în eventualitatea în care nu este deschis dosar de daună, o cerere de deschidere a dosarului (Anexa 7 din NORMA nr. 24 din 9 octombrie 2019 privind Fondul de Garantare a Asiguraților) se va depune conform normei juridice mai sus citate, indiferent dacă riscul asigurat s-a produs anterior publicării deciziei de retragere a autorizației, sau între data retragerii autorizației și data denunțării contractului. O cerere de deschidere a dosarului de daună se va depune și în situația în care au fost avizate anterior daunele, fără a se deschide un dosar la asigurător, și fără a se constata prejudiciile/evalua daunele.
Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita plata sumelor cuvenite de la Fond se naşte la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei Autorităţii de Supraveghere Financiară prin care se constată existenţa indiciilor stării de insolvenţă a asigurătorului şi imposibilitatea redresării acestuia, motiv pentru care de la acest moment orice persoană poate formula o cerere de plată motivată, adresată Fondului în condițiile prevăzute la art. 12^1 și alin. (4). Cererea nu poate fi introdusă însă mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data nașterii dreptului de creanță, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancțiunea decăderii din drept!
Cererea de plată adresată FGA în condițiile mai sus citate, poate viza fie acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor, fie restituirea primei, după denunțarea poliței de asigurare la asigurător.
În caz de respingere a sumelor pretinse, se va emite o decizie de respingere împotriva căreia se poate formula contestație în termen de 30 zile de la comunicarea acesteia, sub sancțiunea decăderii, la instanțele civile de la sediul Fondului. Prevederile art. 13 alin. 6 din Legea 213/2015 stabilesc totodată faptul că dreptul petenților la acțiune contra Fondului pentru plata creanțelor de asigurări, după înregistrarea de către aceștia a cererilor de plată, se prescrie în termen de 5 ani calculați de la data nașterii dreptului, dar nu înainte de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de retragere a autorizației de funcționare și constatare a existenței indiciilor stării de insolvență a asigurătorului, moment de la care Fondul este îndreptățit să efectueze plăți.
În fine, precizăm că, creditorul de asigurări poate urma separat și procedura de faliment a asigurătorului prevăzută de Legea nr. 85/2014, în vederea recuperării creanței sale din activele asigurătorului aflat în faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depășește plafonul de garantare prevăzut la art. 15 alin. (2).

Autor: avocat Roxana Talpeș


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp