Obligațiile asociațiilor de proprietari cu privire la prelucrarea imaginii prin sisteme de supraveghere video

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a publicat, la începutul lunii decembrie 2020, o serie de recomandări adresate asociațiilor de proprietari care montează sisteme de înregistrare/supraveghere video.
Astfel, având în vedere faptul că prelucrează date cu caracter personal, aceste asociații de proprietari sunt considerate operatori de date cu caracter personal și ele au obligația de a respecta atât Regulamentul (UE) 679/2016, cât şi Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată și Normelor metodologice de aplicare a acesteia. Cu toate acestea, nu au obligația să își desemneze un DPO – responsabil cu protecția datelor.
Temeiul prelucrării imaginii prin sistemele de supraveghere video îl reprezintă interesul legitim, de exemplu, pentru asigurarea pazei şi protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a instalațiilor de utilitate publică, precum și a împrejmuirilor afectate acestora, dar și în zona de acces în imobil sau lifturi.
Justificarea interesului legitim trebuie să se regăsească într-o documentație încheiată la nivelul asociației de proprietari – respectiv studiu de impact și, ulterior, hotărârea de a instala un astfel de sistem trebuie adoptată în cadrul adunării generale a asociaţiei de proprietari, conform dispozițiilor legale referitoare la luarea unor astfel de hotărâri.
Informarea persoanei vizate, în spaţiile monitorizate prin camerele de supraveghere video, se poate face printr-o pictogramă, poziţionată la o distanţă rezonabilă de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să poată fi văzută de orice persoană.
În ceea ce privește perioada de stocare a datelor cu caracter personal (imaginea) prelucrate de asociaţie, Autoritatea de supraveghere recomandă ca aceasta să nu depăşească 30 zile. Excepție pot face situațiile temeinic justificate, în care s-au produs evenimente ce necesită stocarea doar a imaginilor relevante pe o perioadă mai mare de timp necesară îndeplinirii scopurilor respective (de ex. până la soluționarea definitivă a unei cauze penale de către organele judiciare).
Pentru instalarea camerelor video pe fiecare nivel/palier din imobil, Autoritatea apreciază că, pentru prelucrarea imaginilor respective, este necesară obținerea consimțământului fiecărui locatar de pe nivelul/palierul respectiv.
Referitor la imaginile captate și înregistrate de camerele video, instalate în zonele stabilite potrivit hotărârii adunării generale a proprietarilor, Autoritatea consideră că se poate apela la echipamente care din punct de vedere tehnic, pot fi orientate astfel încât să focalizeze zonele necesare a fi supravegheate.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp