Condiții noi în materia executării silite. Obligativitatea înscrierii în Registrul Național de Publicitate Mobiliară a înscrisurilor sub semnătură privată care au caracter executoriu.

La data de 11 septembrie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.
Una dintre modificările esențiale aduse Legii nr. 297/2018 constă în reconfigurarea prevederilor de la art. 4 alin. 3, în sensul că: „Înscrisurile sub semnătură privată care, potrivit legii, sunt valabil încheiate şi au caracter de titlu executoriu, pot fi puse în executare numai sub condiţia înscrierii în Registru”.
Prin urmare, începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 196/2020, înscrisurile sub semnătură privată valabil încheiate, care sunt titluri executorii (contractele de asistență juridică, contractele de împrumut, contractele de ipotecă mobiliară, contractele de închiriere, biletele la ordin, etc) vor trebui înscrise în Registrul Național de Publicitate Mobiliară ca și condiție prealabilă demarării executării silite, lipsa publicității în Registru conducând automat la respingerea cererii de executare silită.
Înscrierea efectivă se realizează prin intermediul operatorilor de drept, a operatorilor autorizați și a agenților împuterniciți ai acestora, respectiv prin Corpul operatorilor, în condițiile prevăzute de Legea 297/2018.
Potrivit legii, sunt operatori de drept autoritățile desemnate în acest sens prin acte normative cu putere de lege, exclusiv pentru creanțele fiscale și alte creanțe ale statului.
Calitatea de operator autorizat se dobândește în condițiile prevăzute la art. 17 și 18 din Legea 297/2018, însă cu titlu de noutate față de vechea reglementare, art. 26 în forma actuală prevede că: „Pentru obținerea autorizației și pentru fiecare reautorizare, operatorii achită o taxă în cuantum de 2.000 lei” (anterior, taxele de autorizare/reautorizare erau în cuantum de 200 lei, majorarea fiind așadar una semnificativă).
În concret, publicitatea înscrisurilor sub semnătură privată se realizează prin completarea Avizului Specific, aviz care poate fi consultat pe pagina de internet a Registrului Național de Publicitate Mobiliară. Instrucțiunile de completare ale acestui formular standard se regăsesc în cuprinsul Ordinului nr. 3431/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare.
În ceea ce privește interpretarea și aplicarea în timp a art. 4 alin. 3, în forma actuală, un demers necesar și oportun din partea legiuitorului îl constituie adoptarea dedispoziții tranzitorii/norme suplimentare care să coreleze această normă cu prevederile Codului de Procedură Civilă în materia executării silite, în prezent impactul acestei modificări intervenite în cursul executării silite fiind unul major sub aspectul obligațiilor suplimentare stabilite în sarcina creditorului care deține un astfel de înscris sub semnătură privată care are caracter executoriu.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp