Nulitatea absolută a proceselor-verbale încheiate de CNADNR pentru constatarea contravenților sancţionate de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 pentru lipsa semnăturii olografe

Procesele verbale încheiate în format electronic de către agenții constatatori ai CNADNR sunt nule absolut în cazul în care acestea sunt ulterior comuicate contravenienților în format fizic și nu cuprind semnătura olografă a agentului constatator care le-a încheiat, conform prevederilor art. 17 al O.G. nr. 2/2001.

O practică constantă a agenților constatatori ai Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Romania constă în redactarea în format electronic și apoi comunicarea exemplarelor imprimate a proceselor verbale privind contravenții sancționate de către O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Contravențiile constatate privesc încălcări ale obligației de plată a rovignetei pentru utilizarea autoturismelor sau a vehiculelor comerciale pe drumurile naționale exterioare orașelor. Procesele verbale sunt redactate în format electronic de căte agenții constatatori ai CNADNR (nefiind semnate olograf) iar apoi un exemplar imprimat este comunicat la domiciliul sau sediul contravenientului.
Conform art. 17 din OG nr. 2/2001 ,, Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.”
Cum am subliniat și anterior, acestor procese verbale le lipsește semnătura olografă a agentului constatator. Chiar dacă în locul acestei semnături apare o ștampilă aparținând CESTRIN, precum și mențiunea ,,Acest document a fost generat și semnat electronic conform prevederilor legii 455/2001 și a HG 1259/2001”, această mențiune nu poate complini lipsa de semnătură a procesului-verbal, și nu acoperă nulitatea care afectează actul, pentru motivele pe care le vom arăta în continuare.
Temeiul legal al inserării mențiunii citate mai sus este reprezentat de art. 5 din Legea nr. 455/2001, conform căruia: ,,Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.”
La art. 4 pct. 4 din acelaşi act normativ este definită semnătură electronică ca fiind: ,,acea semnătură electronică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este legată în mod unic de semnatar; a) asigură identificarea semnatarului; c) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; d) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.”
Cu toate aceastea, dispozițiile legale citate (din Legea nr. 455 /2001) nu sunt incidente. Aceasta deoarece în cazul prezentat este vorba de procese-verbale de contravenție tipărite pe suport de hârtie și comunicate contravenienților conform prevederilor generale în materia comunicării actelor de procedură, deci nu este vorba despre un proces-verbal în format electronic, care în mod evident trebuie comunicat tot în format electronic. Chiar dacă agentul constatator a constatat fapta prin intermediul mijloacelor tehnice, și apoi a întocmit pe calculator procesul-verbal – în format electronic, în momentul în care procesul-verbal a fost tipărit și comunicat contravenientului prin poștă, acesta a dobândit caracterul unui înscris în format fizic (pe suport hârtie), care în mod evident trebuie să fie semnat olograf.
Unui proces-verbal clasic, redactat sau tehnoredactat pe suport de hârtie nu-i poate fi ,,atașată sau logic asociată o semnătură electronică ”(după cum prevede Legea nr. 455/2001), deoarece această semnătură reprezintă un set de ,,date în formă electronică”, și nu o mențiune tipărită. Astfel, din interpretarea prevederilor Legii nr. 455/2001 rezultă în mod evident că o semnătură electronică poate fi atașată doar unui înscris în formă electronică, înscris care se comunică tot electronic, fiind exclusă asocierea acestui gen de semnătură cu orice fel de înscris în formă clasică (olograf sau tipărit pe orice altfel de suport material). Tocmai acesta este rolul semnăturii electronice reglementate de Legea nr. 455/2001: certificarea provenienței și a autorului unui înscris care este imposibil de semnat olograf – deoarece el nu există în format fizic, ci doar în format electronic. În cazul în care înscrisul există în format fizic, el trebuie obligatoriu semnat olograf, deoarece dispoziția specială referitoare la semnarea electronică nu mai este aplicabilă.
Semnătura electronică reglementată de Legea nr. 455/2001 se aplică doar documentelor în format electronic, pentru ca acestea să producă efecte juridice. Or, în cazul prezentat, procesul-verbal de contravenție produce efecte juridice din momentul comunicării sale către contravenient, conform regimului general în materie de contravenții (OG 2/2001), moment în care el exista în formă fizică, și astfel trebuie semnat olograf. Procesul-verbal de contravenție nu produce astfel efecte în formă electronică, deoarece acesta nu este comunicat electronic.
În aceste condiții, semnătura electronică prevăzută de Legea nr. 455/2001 nu este aplicabilă în cazul prezentat. După cum am arătat, procesul-verbal de contravenție din cazul prezentat reprezintă de facto un înscris în format fizic, care în mod obligatoriu trebuie semnat olograf de agentul constatator. Cum acesta nu este semnat olograf de către agentul constatator, conform prevederilor exprese ale art. 17 al O.G. nr. 2/2001 procesul verbal de constatare a contravențiilor încheiat și comunicat în condițiile mai sus prezentate este nul absolut.
Această interpretare a fost dealfel confirmată și de către Înalta Curte de Casație și Justiție prin pronunțarea Deciziei nr. 6 din 16 februarie 2015 în soluționarea Recursului în Interesul Legii promovat de către Avocatul Poporului. Pronunțând această decizie Curtea a statuat că în considerarea argumentelor mai sus pronunțate procesele verbale încheiate în formă electronică de către agentul constatator, dar transmise persoanelor sancţionate contravenţional pe suport hârtie, sunt lovite de nulitate absolută în lipsa semnăturii olografe a agentului constatator. Menționăm faptul că interpretarea Curții a devenit obligatorie tuturor instanțelor naționale ulterior publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 25 martie 2015.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp