Procedura de soluţionare a contestaţiilor în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională, adresându-se în acest sens Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

I. Preliminarii

În temeiul şi condiţiile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională, adresându-se în acest sens Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Consiliul este un organism independent cu activitate administrativ-jurisdicţională, care funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea președintelui Consiliului. În activitatea sa, Consiliul se supune doar legii. În ceea ce priveşte deciziile sale, Consiliul este independent şi nu este subordonat niciunei autorități sau insituții publice.
Conform art. 266 din OUG nr. 34/2006, Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile cu privire la procedura de atribuire, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului.

II. Procedura de soluționare a contestațiilor

Potrivit art. 2561 din OUG nr. 34/2006, înainte de a se adresa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, persoana vătămată poate notifica autoritatea contractantă cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice şi la intenţia de a sesiza Consiliul. Lipsa notificării nu împiedică însă introducerea cererii. Totodată, notificarea nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. După primirea acesteia, autoritatea contractantă poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri. Măsurile adoptate se comunică în termen de o zi lucrătoare atât persoanei care a notificat autoritatea contractantă, cât şi celorlalţi operatori economici implicaţi. Persoana vătămată care, primind comunicarea, consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări, va transmite autorităţii contractante o notificare de renunţare la dreptul de a formula contestaţie în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Persoana vătămată poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de:
a) 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2);
b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2).
Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea principiilor legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare.
Conform art. 270 alin. 1, contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente:
a) numele, domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor şi codul unic de înregistrare. În cazul persoanelor juridice se vor indica şi persoanele care le reprezintă şi în ce calitate;
b) denumirea şi sediul autorităţii contractante;
c) denumirea obiectului contractului de achiziţie publică şi procedura de atribuire aplicată;
d) obiectul contestaţiei
e) dovedirea interesului legitim
f) motivarea în fapt şi în drept a cererii;
g) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este posibil;
h) semnătura părţii sau a reprezentantului persoanei juridice.
În situaţia în care Consiliul apreciază că în contestaţie nu sunt cuprinse toate informaţiile cerute, va cere contestatorului să completeze contestația în termen de 3 zile. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de Consiliu, contestaţia va fi respinsă ca inadmisibilă.
Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât şi autorităţii contractante, nu mai târziu de expirarea termenelor menţionate anterior. În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia să îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi participanţi încă implicaţi în procedura de atribuire. Înştiinţarea trebuie să conţină inclusiv o copie a contestaţiei respective. Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire.

Contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire vor fi conexate de către Consiliu pentru a se pronunţa o soluţie unitară.
Până la soluţionarea contestaţiei de către Consiliu, participanţii în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire se pot asocia la contestaţie printr-o cerere proprie care trebuie să conţină toate elementele prevăzute la art. 270 alin.1.
Potrivit art. 274 alin 1, în vederea soluţionării contestaţiei/contestaţiilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Consiliului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii contestației, punctul său de vedere asupra acesteia/acestora, însoţit de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi, sub sanctiunea amenzii, o copie a dosarului achiziţiei publice, cu excepţia anunţurilor publicate în SEAP şi a documentaţiei de atribuire, atunci când aceasta este disponibilă şi poate fi descărcată direct din SEAP. Lipsa punctului de vedere al autorităţii contractante nu împiedică soluţionarea contestaţiei/contestaţiilor, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia/acestora.
Consiliul are dreptul de a solicita lămuriri părţilor, de a administra probe şi de a solicita orice alte date/documente, în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestaţiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluţionarea contestaţiei şi de la alte persoane fizice sau juridice.

Procedura în faţa Consiliului este scrisă, iar părţile vor fi audiate numai dacă acest lucru este considerat necesar de către completul de soluţionare a contestaţiei. Părţile pot fi reprezentate de avocaţi sau de consilieri juridic şi pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. De asemenea, părţile pot solicita să depună concluzii oral în faţa Consiliului.
În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, Consiliul, până la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună, în termen de 3 zile, la cererea părţii interesate, prin decizie, măsura suspendării procedurii de achiziţie publică. Consiliul soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Decizia poate fi atacată la instanţa competentă, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.

Consiliul are soluționează pe fond contestaţia, în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritatea contractantă, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei. În cazuri temeinic justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 zile. Nerespectarea termenului de soluţionare a contestaţiei constituie abatere disciplinară şi poate atrage inclusiv declanşarea procedurii de evaluare în conformitate cu prevederile art. 263 alin. 6.

III. Soluţiile pe care le poate pronunţa CNSC

Conform art. 278, Consiliul/Instanța de judecată se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei. Consiliul examinează din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. În cazul în care Consiliul dispune eliminarea/modificarea sau eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire.

În cazul în care Consiliul admite contestaţia şi dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat, va preciza şi termenul în care aceasta trebuie dusă la îndeplinire, care nu va fi mai mare decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului – 10 zile de la comunicare.
Consiliul poate respinge contestaţia ca fiind nefondată, tardivă, lipsită de interes, lipsită de obiect, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate sau neîmputernicită să formuleze contestaţia, precum şi pe orice altă excepţie de procedură sau de fond.
În funcţie de soluţia pronunţată, Consiliul va decide asupra continuării sau anularii procedurii de achiziţie publică. Consiliul poate lua act, oricând în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către contestator.
Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpă la plata cheltuielilor efectuate în cursul soluţionării contestaţiei.
Decizia Consiliului este obligatorie pentru părţi, contractul de achiziţie publică încheiat cu nerespectarea acesteia fiind lovit de nulitate absolută.

III. Căi de atac împotriva deciziilor CNSC

Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere la instanţa judecătorească prevăzută la art. 283 alin. 1 – curtea de apel, secţia de contencios-administrativ şi fiscal în a cărei rază se află sediul autorităţii contractante – în termen de 10 zile de la comunicare, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie. Plângerea va fi formulată în scris şi va fi motivată, dispoziţiile art. 270 alin. 1 referitoare la conţinutul acesteia aplicându-se în mod corespunzător.
Plângerea va fi soluţionată în complet format din 3 judecători. După soluţionarea plângerii de către instanţa competentă, dosarul cauzei se restituie de către aceasta Consiliului.
Prin OUG nr. 76/2010 a fost introdus art. 2831, care statuează că, în cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, preşedintele instanţei poate dispune, la cererea părţii interesate, prin încheiere dată cu citarea părţilor, suspendarea executării contractului. Încheierea poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.
Conform art. 285 alin 1, în cazul în care instanța admite plângerea, ea modifică decizia Consiliului şi dispune, după caz:
a) anularea în tot sau în parte a actului autorităţii contractante;
b) obligarea la emiterea actului de către autoritatea contractantă;
c) îndeplinirea unei obligaţii de către autoritatea contractantă, inclusiv eliminarea oricăror specificaţii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunţul/invitaţia de participare, din documentaţia de atribuire sau din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire;
d) orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice.
Instanţa, sesizată cu o plângere împotriva unei decizii a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prin care acesta a soluţionat contestaţia pe excepţie, admiţând plângerea, va desfiinţa decizia respectivă şi va reţine cauza spre judecare pe fond cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desfiinţarea deciziei.
Instanţa poate respinge pe fond plângerea.
Hotărârea pronunţată de instanţă este definitivă şi irevocabilă.

Autor: Av. Alexandra Soporan


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp