Neasigurarea unui traducător autorizat cetăţeanului străin constituie motiv de nulitate a Procesului verbal de constatate a contravenţiei

Neasigurarea de către organul de control a unui traducător autorizat cetăţeanului străin cu ocazia efectuării cercetărilor cât şi a consemnării rezultatului acestora, concretizate în Procesul verbal de constatare a contravenţiei, reprezintă o încălcare a art.6 paragraf 3 din CEDO şi se sancţionează cu nulitatea absolută a procesului verbal. Prezenţa unei persoane care asigură traducerea dar nu are calitatea de traducător autorizat nu acoperă această cerinţă.

Potrivit art.6 paragraf 3 din CEDO „orice acuzat are, în special, dreptul să fie informat în termenul cel mai scurt , într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit, asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa.” În raport de jurisprudenţa CEDO, contravenţiile intră în sfera acuzaţiilor în materie penală, contravenientului fiindu-i astfel recunoscute garanţiile prevăzute de art.6 din CEDO.
Dispoziţiile art.6 din CEDO au rolul de a asigura respectarea principiului egalităţii de arme, potrivit căruia contravenientul are dreptul de a îi fi adusă la cunoştinţă contravenţia care i se impută, într-o limbă pe care o înţelege, pentru a putea astfel verifica legalitatea măsurilor luate.

Obligaţia organului constatator de a informa acuzatul cu privire la cercetările efectuare şi la constatările sale, într-o limbă pe care acesta o înţelege, există şi atunci când persona sancţionată este o persoană juridică română dar a cărui reprezentant legal este un cetăţean străin.
Persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin intermediul organelor sale de conducere. Actele juridice făcute de organele de conducere în limita puterilor conferite, sunt actele persoanei juridice însăşi.
În aceste condiţii, dacă reprezentantul legal al societăţii române care este acuzată de săvârşirea unei contravenţii, este un cetăţean străin, organul de control este obligat să asigure acestuia traducerea cercetărilor şi conţinutul Procesului verbal, prin intermediul unui traducător autorizat.

Cerinţa impusă de art.6 paragraf 3 din CEDO nu este acoperită nici prin prezenţa la efectuarea cercetărilor şi la aducerea la cunoştinţă a procesului verbal a unei persoane care asigură traducerea actelor încheiate dacă această persoană nu are calitatea de traducător autorizat.
Însăşi art.6 din CEDO recunoaşte persoanei dreptul la un interpret autorizat dacă aceasta nu cunoaşte sau nu vorbeşte limba în care se desfăşoară audienţa.
Respectarea dreptului la egalitate de arme pe care CEDO o recunoaşte cetăţenilor străini este cu atât mai puţin realizată dacă persoana care asigură traducerea are calitatea de fost angajat al societăţii sancţionate.
În aceste condiţii, organul de control cu atât mai mult trebuie să pună sub semnul întrebării obiectivitatea modalităţii în care se realizează interpretarea şi să asigure prezenţa unei alte persoane, imparţiale, pentru a asista persoana fizică străină la efectuarea controlului şi la întocmirea procesului verbal de contravenţie.
Având în vedere că scopul dispoziţiilor art.6 din CEDO este cel de a garanta respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor şi de a asigura respectarea principiul egalităţii de arme, nelegalitatea actului emis cu încălcarea acestor cerinţe imperative nu poate fi acoperită prin simpla prezenţă a unei persoane, care nu are calitatea de interpret autorizat şi care în plus are şi calitatea de fost salariat al subscrisei.
Procesul verbal de constatare a contravenţie emis cu nerespectarea acestor cerinţe imperative este lovit de nulitate absolută, instanţa de judecată având obligaţia să recunoască şi să recunoască prin soluţia ce o va pronunţa asupra legalităţii actului caracterul anulabil al Procesului verbal de constatare a contravenţie şi să dispună anularea acestuia pentru încălcarea art.6 paragraf 3 din CEDO.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp