Executarea silită împotriva Comisiilor Judeţene de aplicare a legii fondului funciar

Titlurile executorii reprezentate de Sentințele judecătorești pronunțate împotriva comisiilor județene de fond funciar prin care acestea sunt obligate la emiterea titlurilor de proprietate în favoarea petenților par a fi lipsite de efect, întrucât comisiile județene nu pot fi obligate la emiterea titlurilor de proprietate cât timp nu le-au fost trimise de către comisiilor locale procesele verbale de punere în posesie și documentele aferente.

Executarea silită reprezintă procedura prin intermediul căruia creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un alt titlu executoriu, constrânge, cu concursul organelor competente, pe debitorul său, care nu-și execută de bunăvoie obligațiile decurgând dinntr-un asemenea titlu, de a le aduce la îndeplinire, în mod silit.
Executarea silită a unei hotărâri judecătorești sau a unui alt tilu executoriu se face voluntar și numai în caz contrar se recurge la executarea siliă: „Obligația stabilită prin hotărârea unei instanțe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie. În cazul în care debitorul nu-și execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe o dată cu sesizarea organului de executare, potrivit dispozițiilor prezentei cărți, dacă prin lege specială nu se prevede altfe.”
Pe cât de clare și concise sunt articolele mai sus citate, pe atât de multe probleme poate ridica o procedură de executare silită demarată împotriva unei Comisii Județene de aplicare a fondului funciar.
Justițiabili care urmăresc constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate cheamă în judecată Comisiile Locale de aplicare a legii fondului funciar și Comisiile Județene de aplicare a legii fondului funciar. Aceste tipuri de procese, după îndelungate perioade de timp sunt câștigate în marea lor majoritate de către petenți, însă adevărata dificultate apare în momentul punerii în executare a acestor sentințe.
Dispozitivul unor asemenea sentințe are următoarea formulare: „Obligă Comisia Locală de Fond Funciar să procedeze la punerea în posesie […]. Obligă Comisia Județeană să emită titlul de proprietate în favoarea lui X […]”.
Cu toate că aceste dispoziții stabilite în sarcina comisiilor par a nu lasă loc de interpretare, fiind evidente aceste conduite la care sunt obligate comisiile, punerea în executare a unor astfel de sentințe – titlul executorii, poate ridica serioase probleme.
După ce au fost împrocesuate pentru lipsa de reacție, sau pentru răspunsurile negative oferite petenților, iar instanțele de judecate le-au obligat cu subiect și predicat la o conduită expresă, pe care de altfel o reglementează și o stabilește în sarcina acestor comisii chiar legea fondului funciar, petentul – creditorul ar trebui să își poată obține dreptul său pentru care a luptat mulți ani foarte repede, întrucât se află în posesia unui titlu executoriu. În realitate lucrurile nu stau deloc așa…
HG nr. 890/2005 este actul normativ ce reglementează procedura de constituire, reconstituire a dreptului de proprietate, precum și atribuțiile și funcționarea a comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. Tocmai neconformarea și nerespectarea acestor proceduri din partea comisiilor a condus la formularea de acțiuni civile împotriva acestora de către persoanele îndreptățite la constituirea sau recunostituirea dreptului de proprietate. După parcurgerea ciclurilor procesuale aferente, instanțele de judecată obligă comisiile la respectarea literei legii, respectiv la punerea în posesie a petenților și la emiterea titlurilor de proprietate în favoarea acestora.
În toate dosarele de fond funciar vor fi chemate în judecată atât comisiile locale cât și comisiile județene, întrucât valorificarea dreptului de proprietate se poate face doar cu concursul ambelor comisii. Așadar, în dispozitivul sentințelor vor fi stabilite obligații atât în sarcina comisiei locale, respectiv de a pune în posesie petentul, cât și în sarcina comisiei județene, respectiv de a emite titlul de proprietate.
Având în vedere că emiterea titlului de proprietate de câtre comisia județeană trebuie să fie precedat în mod obligatoriu de procedura punerii în posesie și întocmirea documentației aferente de către comisia locală, cât timp se urmărește – pe carea executării silite, doar eliberarea titlului de proprietate, acțiunea este aparent prematură.
Comisia județeană nu va putea niciodată să emită titlul de proprietate în lipsa proceselor verbale de punere în posesie întocmite de către comisia locală. Așadar, această imposibilitate obiectivă de executare a obligației exonerează comisia județeană de îndeplinirea obligației de a emite titlul de proprietate, chiar dacă această conduită este menționată cu subiect și predicat în dispozitivul sentințelor judecătorești – titluri executorii. Mai mult, tocmai pentru neexecutarea acestei obligații a fost demarat procesul împotriva comisiei, fiind astfel obligată la conduita respectivă.
Se consideră astfel că debitoarea – comisia județeană nu se face vinovată de neîndeplinirea de bună voie a obligației stabilite în sarcina sa. În aceste circumtanțe, orice executare silită dresată împotriva comisiei județene prin care se încearcă valorificarea dreptului ce constă în emiterea unui titlu de proprietate va fi anulată întrucât nu se poate reține nicio culpă din partea debitoarei.
În aceste circumstanțe, titlurile executorii reprezentate de sentințele civile pronunțate împotriva comisiilor județene prin care sunt obligate la emiterea titlurilor de proprietate par a rămâne fără efecte!
Soluția ar fi punerea în executare a unei asemenea sentințe judecătorești în două etape, mai întâi împotriva comisiei locale, iar ulterior după obținerea proceselor verbale de punere în posesie, să se formuleze o nouă cerere de executare silită, însă de această dată împotriva comisiei județene, pentru emiterea titlului de proprietate.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp