ÎNFIINȚAREA UNEI PERSOANE FIZICE AUTORIZATE (PFA)

Înființarea unei persoanei fizice autorizate (PFA) presupune întocmirea unui dosar conținând o serie de acte, urmată de depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului în raza căruia persoana fizică autorizată îşi stabileşte sediul profesional,
Prealabil oricărei operațiuni, este necesară verificarea disponibilității denumirii și rezervarea acesteia, la Oficiul Registrului Comerțului. Firma unui profesionist, persoană fizică autorizată, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma „persoană fizică autorizată” sau PFA. Rezervarea de denumire este valabilă 3 luni, termen în care va trebui întocmit și înregistrat dosarul de înmatriculare. În situația depășirii termenului de 3 luni, dovada va expira și denumirea nu va mai putea fi folosită fără a se rezerva din nou.

Odată obținută dovada rezervării denumirii, se va trece la întocmirea dosarului de înmatriculare, care va conține următoarele documente:
1. Cererea de înregistrare și anexa 1 privind înregistrarea fiscală – ambele sunt formalare standard care sunt puse la dispoziția persoanelor interesate fie fizic, la Registrul Comerțului, fie on-line, pe site-ul instituției.
2. După caz, declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfăşoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora sau declarația-tip care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii – și acestea se găsesc fie în format fizic, la Registrul Comerțului, fie on-line, pe site-ul instituției.
3. Copie de pe cartea de identitate sau paşaportul titularului PFA, certificată de acesta din urmă pentru conformitate cu originalul
4. Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, care se vor depune în copie legalizată (autentificată la notar). Vor putea fi folosite:
– extrase de carte funciară, în termen de valabilitate la depunere, dar nu mai vechi de 30 de zile,
– contracte de vânzare-cumpărare,
– contracte de donaţie în formă autentică,
– certificate de moştenitor,
– contracte de închiriere (înregistrate la AFP, în cazul proprietarului/locatorului persoană fizică),
– contract de subînchiriere,
– contracte de comodat,
– orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă, la alegerea solicitantului.
5. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate – se dă fie în în fața referentului de la Registrul Comerțului, fie în fața notarului public.
6. În situația în care sediul PFA-ului se stabilește într-un imobil cu mai multe locuințe, este necesar depunerea avizul asociaţiei de proprietari/locatari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 – formulat-tip care va trebui semnat de președintele asociației de proprietari/administrator și de vecinii cu pereți comuni
7. Documentele care atestă pregătirea sau experiența profesională (fotocopii certificate olograf). Intră în această categorie:
– diplome;
– certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
– certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
– certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
– atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
– atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
– orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.
8. După caz, în funcție de fiecare situație particulară, dacă este necesar, se vor depune și următoarele acte:
– precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.)
– declaraţia privind desfăşurarea activităţii de către soţ/soţie – formular tip;
– documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere);

În cazul în care se solicită înmatricularea de către persoane fizice nerezidente, se vor depune copii certificate şi traduceri realizate de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public. Dacă doreşte înregistrarea o persoană fizică, care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, va depune documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).

Dosarul completat cu actele anterior enumerate, se depune la Oficiul Registrului Comerțului competent, unde va primi termen de soluționare. La data stabilită, se va putea verifica soluția on-line, pe site-ul instituției.
Odată admis un dosar, în ziua imediat următoare se vor putea ridica actele și, deci, desfășura în mod legal activitatea autorizată.

Autor: Av. Alexandra Soporan


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp