Formarea iniţială şi continuă pentru exercitarea profesiei didactice în România. Procedura de recunoaştere a calificărilor profesionale și a competenţelor pentru profesia de cadru didactic

Formarea iniţială şi continuă pentru exercitarea profesiei didactice se desfăşoară în România în baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a OUG nr. 49/2014 şi a OMECTS nr. 5745 din 13 septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.

Instituţiile de învăţământ superior acreditate prin departamente de specialitate cu profil psihopedagogic pot organiza programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică. Instituţiile de învăţământ superior acreditate elaborează metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevăzută de OMECTS nr. 5745/2012. Metodologia proprie este aprobată de către senatul universitar şi publicată pe pagină web a instituţiei de învăţământ superior.

Organizarea programelor de formare psihopedagogică urmăreşte certificarea competenţelor specifice pentru profesia didactică. Certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:
a) nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;
b) nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi superior, cu satisfacerea a două condiţii: (i) acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică; (ii) absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.

Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română, limba maternă şi în limba engleză, conţinând situaţia şcolară a absolventului.

În vederea eliberării adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice în străinătate, se aplică Metodologia aprobată prin ORDINUL nr. 5414 din 4 octombrie 2016.

Metodologia se aplică cetăţenilor români şi cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, cetăţenilor din statele semnatare ale acordului privind Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care au studiat în România şi solicită, în scopul desfăşurării activităţii didactice, în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, în Confederaţia Elveţiană, în mod independent sau ca salariat:
a) eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale;
b) eliberarea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic dobândite prin absolvirea unui program acreditat de formare psihopedagogică de nivel I şi/sau II, în cadrul unităţilor de învăţământ/instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România.

Adeverinţa de conformitate a studiilor/adeverinţa privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic poate fi solicitată în baza unui act de studii (diplomă, certificat, adeverinţă etc.) eliberat de o unitate de învăţământ sau de o instituţie de învăţământ superior acreditată, din cadrul sistemului naţional de învăţământ din România, sau în baza unui atestat de recunoaştere a studiilor emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Studiilor.

Dosarul pentru eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, cuprinde următoarele documente:
a) cerere-tip prin care se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor, adresată Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
b) actul de studii în baza căruia se solicită eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor, în copie;
c) anexă la actul de studii (foaia matricolă/suplimentul la diplomă), în copie;
d) adeverinţa de autenticitate, în original, a actului de studii şi a anexei la actul de studii, eliberată de unitatea de învăţământ sau de instituţia acreditată de învăţământ superior emitentă;
e) certificatul/dovada de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogică/certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, în copie;
f) certificatul de competenţe lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, eliberat de o instituţie de învăţământ superior acreditată care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în copie; sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome, certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin 4 ani consecutivi de studii, urmaţi într-o unitate de învăţământ din sistemul naţional din România;
g) documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie;
h) adeverinţă eliberată de inspectoratul şcolar, care să ateste că dreptul de a preda nu a fost revocat sau suspendat, pentru cetăţenii care solicită expres includerea acestei precizări în adeverinţa de conformitate a studiilor, în original.

Dosarul pentru obţinerea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic dobândite prin absolvirea unui program acreditat de formare psihopedagogică de nivel I şi/sau II, în cadrul unităţilor de învăţământ/instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România, cuprinde următoarele documente:
a) cererea-tip prin care se solicită eliberarea adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic prin absolvirea programului/programelor de formare psihopedagogică, de nivel I şi/sau II, în cadrul unităţilor de învăţământ/instituţiilor de învăţământ superior din România;
b) certificatul/certificatele de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogică/dovadă de absolvire a programului de formare psihopedagogică, în copie;
c) copie a documentului emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, privind recunoaşterea diplomei de studii licenţă/master obţinute în străinătate;
d) certificatul de competenţe lingvistice, nivel C1, potrivit Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine, eliberat de o instituţie de învăţământ superior acreditată care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în copie; sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţe lingvistice persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome, certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel puţin 4 ani consecutivi de studii, urmaţi într-o unitate şcolară din sistemul naţional din România;
e) documente personale de identificare, precum şi dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie.

De menționat și faptul că potrivit LEGII nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, următoarele profesii sunt reglementate în România:
• cadru didactic învăţământ preuniversitar (funcţii didactice: profesor, profesor de sprijin/itinerant, profesor documentarist, profesor kinetoterapeut, profesor pentru învăţământ preşcolar/educator/educatoare, profesor pentru învăţământ primar, profesor preparator nevăzător, profesor psiholog şcolar, profesor-antrenor/antrenor, profesor-educator, profesor- logoped/logoped, profesor-psihopedagog);
• cadru didactic învăţământ superior (funcţii didactice: asistent universitar, lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar, profesor universitar);

La nivelul Uniunii Europene a fost implementată de către Comisia Europeană o bază de date a profesiilor reglementate din fiecare stat membru al Uniunii Europene, verificarea putând fi efectuată on-line http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp